Haljala valla 2016 aasta esimene lisaeelarve

5. oktoobril 2016 otsustas Haljala Vallavalitsus kiita heaks Haljala valla 2016 aasta esimese lisaeelarve eelnõu ja esitas selle vallavolikogule kinnitamiseks.

Haljala Vallavolikogu majandus- ja rahanduskomisjoni 14.10.2016 koosolekult toetati esitatud eelnõu.

Haljala Vallavolikogu 18.10.2016 istungil otsustati suunata eelnõu „Haljala valla 2016.a esimese lisaeelarve kinnitamine" II lugemisele ja määrati parandusettepanekute esitamise tähtajaks 31.oktoober 2016.a.

 

Haljala valla 2016 eelarve

22.02.16

Haljala valla 2016 aasta eelarve kinnitati 16. veebruaril 2016.a Haljala Vallavolikogu määrusega nr 49 "Haljala valla 2016. aasta eelarve kinnitamine" (Avaldatud RT IV, 19.02.2016, 52)

Eelarvest kiirema ülevaate saamiseks on koostatud Haljala valla 2016. aasta eelaerve lühiülevaade

 

Menetluskäik:

 
Haljala valla 2016 aasta eelarve eelnõu kiideti heaks ja esitati volikogule menetlemiseks Haljala Vallavalitsuse 25.novembri 2015.a istungil.

 

Haljala Vallavolikogu majandus- ja rahanduskomisjoni 18. detsembri 2015 koosolekul toetati eelarve eelnõu ja otsustati suunata volikogule I lugemisele.

Haljala Vallavolikogu 19.jaanuari 2016.a toimus eelarve eelnõu I lugemine. Eelnõu suunati II lugemisele ja määrati parandusettepanekute esitamise tähtajaks 01.veebruar 2016.

Haljala Vallavalitsus vaatas 03.02.2016.a istungil läbi esitatud parandusettepanekud ja otsustas :

  • esitada volikogule Haljala valla 2016 aasta eelarve eelnõu muudatusettepanekud (lisatud fail: PARANDUSETTEPANEKUD  2016 eelarve II lugemiseks).
  • mitte toetada revisjonikomisjoni esimees Jaan Meeritsa ettepanekut 2016 aasta eelarves investeeringute real oleva Haljala koolihoone projekteerimiseks ettenähtud 100 tuhande euro tõstmiseks reservfondi.
  • revisjonikomisjoni esimees Jaan Meeritsa teistele ettepanekutele (ettepanek lisatud failina: ettepanek J.Meerits, mis puudutavad koolihoone ehituse ettevalmistavaid tegevusi ja ajakava, vastata võimalusel järgmisel vallavolikogu istungil kuulates eelnevalt ära uue koolihoone ehituslike küsimustega tegeleva komisjoni ettepanekud

Haljala Vallavolikogu majandus- ja rahanduskomisjoni 11. veebruari 2016.a koosolekul otsustati: :  1. Toetada Vallavalitsuse esitatud parandusettepanekuid välja arvatud tegevusala 09220 Haljala Gümnaasium kulu liik 50 ja esitada parandusettepanek: vähendada Haljala Gümnaasiumi personalikulusid 3000 euro võrra ja suunata summa vabadesse vahenditesse. (Lisatud failina parandusettepanek)

2. Jaan Meerits poolt esitatud ettepanekut mitte toetada.

Haljala Vallavolikogu 16. veebruari 2016.a istungil otsustati: 1. toetada majandus- ja rahanduskomisjoni poolt esitatud parandusettepanekut ;

2. toetada vallavalitsuse poolt esitatud parandusettepanekuid;

3. Jaan Meeritsa poolt esitatud ettepanekut  mitte toetada,

Haljala Vallavolikogu 16. veebruari 2016.a istungil kinnitati Haljala valla 2016.aasta eelarve / Haljala valla 2016. aasta eelarve/

Haljala valla 2016. aasta eelarve seletuskiri

 

Toimetaja: RIINA MUST