Ehitus ja planeerimise valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht Nimi Telefon E-post

Ehitus- ja planeerimisspetsialist 

Kristi Jõemets 56694496

haljala@haljala.ee

Majandusspetsialist      
Remonditööline Uno Abel 53338802  

 

Kohalike tervikteede ja avalikku huvi omavate tervikteede nimekiri.

24.11.16

Haljala Vallavolikogu 15.11.2016.a istungil kinnitati Kohalike tervikteede ja avalikku huvi omavate tervikteede nimekiri.

Sama määrusega tunnistati kehtetuks Haljala Vallavolikogu 16.10.2013. a määruse nr 91 „Kohalike teede ja mitteavalike erateede nimekirja kinnitamine" lisa 1 "Haljala valla kohalike teede, kohalikel teedel asuvate metsateede ja avalikult kasutatavate erateede nimekiri". Määrusest nr 91 jäid kehtima Lisa 2 "Riiklikust teeregistrist puuduvate metsateede ja metsateedel asuvate mitteavalike erateede nimekiri" ja Lisa 3 "Haljala valla mitteavalike erateede nimekiri".

Toimetaja: RIINA MUST

Ehitusseadustiku rakendumine 01.07.2015

8.06.15

Alates 01.07.2015 hakkab kehtima uus ehitusseadustik, mis võrreldes täna kehtiva ehitusseadusega teeb kohaliku omavalitsusega (KOV) asjaajamise lihtsamaks, kuna alates 01.04.2016 rakendub elektrooniline teavitamine ning loa taotlemine (täna paberkandjal). Uue seaduse üheks eesmärgiks ongi vähendada bürokraatiat ja kiirendada asjaajamist. Uue regulatsiooni järgi on muutunud ehitamise mõiste - ehitamise tulemusel tekib ehitis või muutuvad selle füüsikalised omadused. Seega näiteks värvimine ja tapeedi paigaldamine on samuti ehitamine. Ajakirjandusest on läbi käinud arutelu, et nimetatud tegevused on projektikohustuslikud, kuid täna võib siiski väita, et tapeedi vahetamiseks või ehitise värvimiseks pole ehitusprojekt vajalik. See on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi seisukoht, kuigi kohati võib uut seadust tõlgendada erinevalt.

Tasub teada, et tulevikus ei pea teavitama kohalikku omavalitsust, kui ehitatakse või lammutatakse alla 20 m2 ja kuni 5 meetri kõrguseid hooneid. Täna on detailplaneeringu kohustusega aladel sellistest ehitistest teavitamine kohustuslik. Uus seadus kaotab väikeehitise mõiste ning kaob ka kirjaliku nõusoleku taotluste mõiste.

Uus ehitusseadus toob välja ehitise nõuded ehitusprojektile, ehitusloale, kasutusloale, ehitusteatisele ja kasutusteatisele, mis on lisatud ehitusseadustiku lisades tabelina ja millega saate tutvuda Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001. Kuna tabelid on mahukad, siis ei ole võimalik artiklis kõike välja tuua.

Uus mõiste ehitusteatis on kohalikku omavalitsust ehitustegevusest teavitamine ehitusregistri kaudu (alates 01.04.2016) ning teavitamine asendabki täna kehtivat KOV kirjalikku nõusolekut väikeehitise püstitamiseks. Kui teavitamine ehitisregistri kaudu ei ole võimalik, esitatakse ehitusteatis kohalikule omavalitsusele ning KOV kannab andmed ehitisregistrisse. Ehitusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne ehitamise alustamist. Kui KOV ei ole peale ehitusteatise esitamist 10 päeva jooksul esitanud lisanõudeid, siis võib teatise esitaja asuda hoonet püstitama.

Uus mõiste kasutusteatis on kohalikku omavalitsust ehitusregistri kaudu teavitamine ehitise kasutuselevõtuks, mis asendab väikeehitise kasutusluba. Kui KOV 10 päeva jooksul ei esita lisatingimusi, siis võib hoone kasutusele võtta. KOV poolt lisatingimuste esitamise puhul pikeneb menetlus 30 päeva võrra. Ehitus- ja kasutusteatise esitajad ei pea tasuma riigilõivu.

Kui tänane ehitusseadus väikeehitise püstitamisel ei nõua ehitusprojekti (20-60 m2 ehitis), siis alates 01.07.2015 selliste ehitiste puhul tuleb kohalikule omavalitsusele esitada ehitusteatis koos ehitusprojektiga.

Ka ehitusloa või kasutusloa taotlus (üle 60 m2 või üle 5 m kõrge ehitis) ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse kohalikule omavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu (alates 01.04.2016). Kui ehitusloa või kasutusloa taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need kohalikule omavalitsussele ning KOV kannab andmed ehitisregistrisse. Menetlemise tähtaeg 20 päeva asemel on 30 päeva.

Uue ehitusseadustiku kohaselt on projekteerimistingimused vajalikud vähematel juhtudel kui täna. Uue seadustiku kohaselt on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloa kohustusega hoone või olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks, rajamiseks või laiendamiseks enam kui 33% esialgsest mahust või juhul, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus sätestab, et hiljemalt 01.01.2020 ehitusregistri andmed korrastatakse ja ehitisregistri andmete korrastamise käigus kantakse ehitisregistrisse sinna seni kandmata hooned. Kohaliku omavalitsuse üksus kontrollib seni ehitisregistrisse kandmata ehitisi. Kohaliku omavalitsuse üksus lähtub kontrollil korrakaitseseaduses ja ehitusseadustikus kehtestatud riikliku järelevalve sätetest, vajadusel koostab ettekirjutusi.

Alates 01.07.2015 on ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitusregistrisse kandmise eest riigilõiv 500 EUR. Seega vaadakem ehitusregistrist järgi (https://www.ehr.ee/app/esileht?0), kas kõik teie kinnistu hooned on kantud ehitusregistrisse või tuleb hakata neid seadustama, et ennetada järelevalveametniku (või ehitusnõuniku) sekkumist.

Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib korrakaitseorgan (KOV) rakendada sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Kohustuse täitmisele sundimiseks on sunniraha ülemmäär füüsilisele isikule 6400 ja juriidilisele isikule 64 000 eurot.

Ehitusseadustik sätestab ka vastutuse ehitusseadustiku nõuete rikkumise eest, mille eiramise korral võib füüsilist isikut karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (täna 1200 EUR) ning juriidilist isikut rahatrahviga 32000 EUR.

 

 

Tiit Jõgi

Haljala vallavalitsuse järelevalveametnik

Toimetaja: RIINA MUST

Riigilõivu tasumine

1.07.15

Riigilõiv ehitus- ja kasutuslubade eest tasuda Haljala Vallavalitsuse kontole:

SEB Pank: EE291010502009480009 või Swedbank: EE492200221011363010

Tasumisel märkida selgitusse ehitise nimetus ja täpne aadress.

Riigilõivu tasutakse riigilõivuseaduse alusel järgmiselt:

Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 3311. Hoone ehitusloa taotluse läbivaatamine

(1) Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot. Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

3) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 3312. Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine

(1) Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(3) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 3313. Hoone kasutusloa taotluse läbivaatamine

1) Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

(3) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 3314. Rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine

(1) Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

(3) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 3315. Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 3316. Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine

 Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 500 eurot. Ehitisregistrisse kandmisel ei ole vajalik täiendavalt tasuda riigilõivu ehitus- või kasutusloa eest.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 3317. Ehitisregistri dokumendi väljastamine

 Ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 2 eurot iga lehekülje eest.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015] 

 

Toimetaja: MARJU KIRSIPU

Lääne-Viru maakonnaplaneeringut 2010+ täpsustava jalg- ja jalgrattateede teemaplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ja avalikud arutelud

17.03.14

Teemaplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 14. aprillist kuni 27. aprillini. Teemaplaneeringu eskiislahendusega on võimalus tutvuda Lääne-Viru Maavalitsuse veebileheküljel http://laane-viru.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud või tööaegadel Lääne-Viru Maavalitsuses (Kreutzwaldi 5, Rakvere) kabinet 40 ning Lääne-Viru maakonna linna- ja vallavalitsustes.

 

Teemaplaneeringu eskiislahenduse avalikud arutelud toimuvad 29. aprillil Lääne-Viru Maavalitsuses (Kreutzwaldi 5, Rakvere) algusega kell 15.00 ning 30. aprillil Ebavere Tervisespordikeskuses (Ebavere küla, Väike-Maarja vald) algusega kell 15.00.

 

Teemaplaneeringu eskiislahenduse kohta on võimalik esitada ettepanekuid ja vastuväiteid Lääne-Viru Maavalitsusele, aadressil Kreutzwaldi 5 , 44314 Rakvere või e-kirjaga info@laane-viru.maavalitsus.ee.

 

Täiendavat informatsiooni teemaplaneeringu eskiislahenduse kohta saab Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnast (Jaan Kangur, tel. 3258015, e-post jaan.kangur@laane-viru.maavalitsus.ee).

Toimetaja: RIINA MUST