Haljala valla arengukava 2015-2030

27.10.15

Haljala Vallavolikogu istungil 20.10.2015.a kinnitati

Haljala valla arengukava aastateks 2015-2030

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala valla arengukava 2015-2030 eelnõu menetluse käik

27.10.15

Haljala valla arengukava aastateks 2015-2030 avalik väljapanek toimus 27.juuli 2015 kuni 17.august 2015

Avaliku väljapaneku ajal oli igaühel õigus esitada arengukava kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid.

Arengukava avaliku väljapaneku ajal esitati kaks arengukava muutmise ettepanekut. Ettepaneku esitas volikogu liige Koidu Saamot ja vallavanem Leo Aadel.

Ettepanekute ja vastuväidete kirjaliku esitamise tähtpäev oli 18. august 2015. a. kell 12:00.

Arengukava eelnõu avalikud arutelud toimusid:

Varangu Seltsimajas, esmaspäeval 24. augustil, kell 18:00 (protokoll lisatud manuses);

Aaspere Külakojas teisipäeval, 25. augustil, kell 18:00 (protokoll lisatud manuses);

Essu Külakeskuses kolmapäeval, 26. augustil, kell 18:00 (protokoll lisatud manuses) ja

Haljala vallamajas neljapäeval, 27. augustil 2015. a. kell 18:00 (protokoll lisatud manuses).

Avalikul arutelul oli igaühel õigus avaldada suuliselt arvamust arengukava eelnõu kohta.

Haljala Vallavalitsus otsustas 09. septembril 2015 viia Haljala valla arengukava 2015-2030 eelnõus tegevuskavasse viia sisse muudatused tähtaegade osas ja jätta välja igapäevased jätkutegevused, ajakohastada lisa 1 Haljala Vallaraamatukogu arvnäitajad ja võttis seisukoha esitatud muudatusettepanekute suhtes (vt lisatud fail Val. protokoll nr 37 09.09.2015 (väljavõte arengukava) ja esitas volikogule menetlemiseks Haljala valla arengukava 2015-2030 eelnõu uues redaktsioonis koos muudatusettepanekute koondiga (vt lisatud fail Muudatusettepanekute koond 21.09.2015).

Haljala Vallavolikogu 22.09.2015.a istungil toimus Haljala valla arengukava 2015-2030 eelnõu esimene lugemine. eelnõu suunati teisele lugemisele.

Haljala valla arengukava 2015-2030 eelnõu koos esimesel lugemisel sissehääletatud muudatusettepanekutega on lisatud failina: Arengukava 22.09.2015 koos par ettepanekutega

07.oktoobril esitas Haljala Vallavalitsus arengukava muudatusettepaneku (lisatud fail Arengukava muudatusettepanek (07 10 2015)

Haljala valla arengukava 2015-2030 kinnitati 20.10.2015.a Haljala  Vallavolikogu määrusega nr 44 (lisatud fail Haljala valla arengukava 2015-2030 (kinnit 20.10.2015).

Toimetaja: RIINA MUST

Vallaelanike küsitlus

9.07.15

Seoses Haljala valla arengukava 2015-2030 koostamisega viidi läbi interneti küsitlus. Küsitluse eesmärgiks oli uurida vallaelanike arvamust Haljala valla elu kohta. 

Küsitlus on lõppenud ja valminud on küsitluse kokkuvõte.

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala valla arengukava 2015-2030 koostamise algatamine

9.07.15

16.12.2014.a võttis Haljala vallavolikogu vastu otsuse algatada Haljala valla 2015-2030 arengukava koostamine 

Haljala Vallavalitsuse 08.04.2015.a korraldusega nr 138 "Arengukava koostamise töörühmade moodustamine ja Haljala valla arengukava 2015-2030 lähteülesande kinnitamine" moodustati Haljala valla arengukava aastateks 2015-2030 koostamiseks alljärgnevad töörühmad:

1.1  haridus ja kultuur (haridus, noorsootöö, vabaaeg, kultuur ja sport)

töörühma juht: Leo Aadel

töörühma liikmed:           Veiko Veiert, Greete Toming, Inge Laiv, Riina Tamberg, Martti Samolberg, Maiga Parksepp, Kristiina Tänavots, Helen Võssar ja Olev Lipp.

1.2  maakasutus, taristu ja keskkond (heakord, jäätmekäitlus, soojavarustus, elektrienergia, side, post, ehitus ja elamumajandus, muinsuskaitse, teed, tänavad, transport, veevarustus, järelevalve)

töörühma juht: Marko Teiva

töörühma liikmed: Kristi Jõemets, Siiri Püss, Tiit Jõgi, Tarmo Lood, Mirjam Abel.

1.3  sotsiaal ja turvalisus (kiirabi, päästeteenistus, politsei, tervishoid, sotsiaalhooldus, tööhõive)

töörühma juht: Urve Vogt

töörühma liikmed: Siiri Heinpõld, Katrin Kivisto, Konstantin Lepik, Helen Kool, Helen Toiger.

1.4   ettevõtlikkus ja järjepidevus (turism, puhkamisvõimalused, ettevõtluskeskkond, koostöö omavalitsustega Eestis ja välismaal, külaliikumine ja kodanikuühiskonna arendamine)

töörühma juht: Riina Must

töörühma liikmed: Epp Orgmets, Urve Kingumets, Janek Leevand, Eleri Aitman, Pille Sepp ja Marge Salumäe.

ja kinnitati Haljala valla arengukava 2015-2030 koostamise lähteülesanne.

 

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala valla arengukava 2014-2020 muutmine

18.03.15

03.12.2014.a vallavalitsuse istungil esitas Haljala vallavalitsus volikogule menetlemiseks eelnõu Haljala valla arengukava 2014-2020 muutmine, millega tehti volikogule ettepanek muuta Haljala valla 2014-2020 arengukava Üldhariduse peatükki tekstiga „Tegevussuunad atraktiivse põhihariduse ja kvaliteetse õpikeskkonna saavutamiseks:

-      üldhariduse rahastamismudelist, kodulähedase hariduse tagamise põhimõttest ja õpilaste arvu prognoosist lähtuvate otsuste vastuvõtmine aastatel 2015-2016;

-       Haljala Gümnaasiumi gümnaasiumiastme sulgemine.

Vallavalitsusel valmistada ette:

-      haldusakti projekt ja vajalik dokumentatsioon gümnaasiumiosa järkjärguliseks sulgemiseks alates 2015/2016 õppeaastast;

-      dokumendid Haljala Kooli lisamiseks Euroopa Liidult rahastatavate projektide nimekirja;

-      analüüs õpilasliinide ümberkorraldamise vajalikkuse kohta tulenevalt gümnaasiumiosa sulgemisest;

-      võimalused õpilaste nõustamiseks ja motiveerimiseks uues olukorras. „

ning täiendada Haljala valla prioriteetse suuna Haridus ja noorsootöö esimese prioriteediga „Atraktiivne põhiharidus, kvaliteetne õpikeskkond". 

16.12.2014.a Haljala Vallavolikogu istungil toimus arengukava muutmise eelnõu esimene lugemine ja otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.

Haljala Vallavolikogu 20. jaanuar 2015 määrusega nr 26 "Haljala valla arengukava 2014-2020 muutmine" kinnitati Haljala valla 2014-2020 arengukava muudatused esitatud kujul.

 

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala valla arengukava 2014-2020

13.10.14

Haljala vallavolikogu 23.09.2014.a määrusega nr 18 kinnitati

Haljala valla  arengukava 2014-2020 

Arengukava avalikud arutelud toimusid:

teisipäeval, 02. septembril, Aaspere Külakojas. Avaliku arutelu protokoll

kolmapäeval, 03. septembril, Varangu Külakeskuses. Avaliku aruetlu protokoll.

neljapäeval, 04. septembril, Essu Külakeskuses. Avaliku arutelu protokoll.

esmaspäeval, 08.septembril, Haljala Rahvamajas. Avaliku arutelu protokoll.

Arengukava avaliku väljapaneku käigus esitati üks arengukava muutmise ettepanek.

Arengukava muudatusettepanekue läbivaatamise - vallavalitsuse 10.09.2014 protokolli väljavõte

12.09.2014.a tegi majandus- ja rahanduskomisjon eelnõule - muudatusettepanekud

 

Ettepanekute esitamise aeg oli 09. september 2014.a aga kõik ettepanekud on endiselt oodatud Haljala Vallavalitsuse kantseleisse või meili aadressil ettepanekud@haljala.ee

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017

Haljala Vallavolikogu 17. septembri  2013.a määrusega nr 90 kinnitati Haljala valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017 https://www.riigiteataja.ee/akt/428092013022

Haljala valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõud avalikul arutelul

Haljala Vallavalikogu 27. augusti 2013.a istungil läbis esimese lugemise Haljala valla arengukava 2010-2020 ja Haljala valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017.

Haljala valla arengukava avalikud arutelud toimuvad 02. septembril algusega kell 18:00 Haljala Gümnaasiumis, 03. septembril algusega kell 18:00 Aaspere Külakojas ja 04.septembril algusega samuti kell 18:00 Essu Külakeskuses.

Arengukava ja eelarvestrateegia lähevad volikogu teisele lugemisele 17. septembri istungil.