Avalike lõkete kooskõlastamine on kohustuslik

6.04.16

Avalike lõkete kooskõlastamine on kohustuslik

Avalikul üritusel lõkke tegemise koht ja tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus kooskõlastatakse avaliku ürituse korraldamisel asukohajärgse päästekeskusega.

Kohaliku päästeasutuse esindaja hindab avaliku lõkke tegemise kooskõlastamisel lõkke parameetritest lähtuvalt, kas eeltoodud esmakustutusvahendite minimaalse nõude täitmine on tuleohutuse seisukohast piisav. Vajadusel määrab täiendavad meetmed tuleohutuse tagamiseks. Avaliku lõkke tegemisel on tuleohutuse eest vastutavad objekti omanik või valdaja.

Lõkke kooskõlastamiseks tuleb Päästeameti Ida päästekeskuse veebilehelt leida lõkete kooskõlastamise blankett, see alla laadida, vajalike andmetega täita ning toimetada (elektrooniliselt, käsipostiga, kirjateel) päästeasutusse.

Ida päästekeskuses tuleb kooskõlastamiseks pöörduda lähima päästekomando pealiku poole või päästekeskuse üld e-postil ida@rescue.ee  Kontakte või lisainfot saab Päästeameti kodulehelt ja pöördudes päästeala infotelefonile 1524.

Meeldetuletuseks tuleohutusnõuded:

*avaliku lõkke tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt 15 meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast:

*tule leviku takistamiseks puhastatakse lõkkekoha ja grillimise koha vahetu ümbrus vähemalt 0,5 meetri ulatuses kuivanud taimestikust, oksadest ning muust põlevmaterjalist vältimaks selle süttimist lahtisest leegist, ümbritseva keskkonna kõrgest temperatuurist ja sädemetest.

*tuleohu vältimiseks tuleb jälgida tule tegemisel tuule suunda ja tuulekiirust, et sädemed ei langeks hoonele, metsale, kuivanud taimestikule, turbapinnasele või muule põlevmaterjalile. Kui lõkkekoha läheduses on hoone, põlevmaterjali hoiukoht, mets, kuivanud taimestik või turbapinnas, siis tohib teha tuld kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis;

* tuleohu vältimiseks kastetakse vajadusel lõkkekohta ja grillimise kohta ümbritsev süttimisohtlik kuiv maapind veega märjaks ning piiratakse lõkkekoht vajadusel kivide või pinnasevalliga;

*lõkkekohas on vähemalt üks tule kustutamiseks mõeldud tulekustutusvahend, kuid sõltuvalt lõkke suurusest võetakse vajadusel kasutusele täiendavad tulekustutusvahendeid. Tulekustutusvahendi tagab ning selle sobivuse ja koguse üle otsustab lõkke tegija ja see paikneb selliselt, et seda oleks võimalik koheselt kasutada;

*lõkkekohas tagatakse pidev järelevalve. Pärast tule tegemist lastakse põlemisjäägid täielikult ära põleda, kustutatakse veega või summutatakse liiva või muu sobiva vahendiga. 

Avaliku lõkke tegemisel tuleb lisaks eelnevalt toodud nõuetele järgida kohaliku omavalitsuse kehtestatud eeskirju ning metsa ja muu taimestikuga kaetud alade kohta kehtestatud tuleohutusnõudeid.

Samuti peavad tuleohutusnõudeid järgida ka jaanipeo platsil olevad müügi- ja söögivalmistamise kioskid. Näiteks tuleb varustada müügipunktid, kus valmistatakse toitu, tulekustutusvaiba või rasva kustutamiseks mõeldud tulekustutiga.

Tulekahju puhkemisel peab juhtunust viivitamatult teatama hädaabi numbril 112 ning asuma tulekustutusvahendeid kasutades tuld kustutama.

Lääne-Virumaa päästepiirkonna Rakvere komando: komandopealik Argo Pällo, tel 322 2710, argo.pallo@rescue.ee;

Lääne-Virumaa päästepiirkonna Kunda komando: komandopealik Heldur lahne, tel 3221001, heldur.lahne@rescue.ee

Taotluse vorm avaliku lõkke kooskõlastamiseks

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala valla statistika

Rahvaarv: 2611
Pindala: 182 km²
Suurim asula: Haljala (1170)
Koole: 1

Mis toimub?