« Tagasi

Sõstra tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Haljala alevikus Sõstra tn 2 maaüksuse ja lähiala

detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade

 

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala alevikus Sõstra tn 2 maaüksuse (katastritunnus 19001:001:0293) ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.06.2017 – 09.07.2017 tööpäeviti Haljala Vallavalitsuses (Rakvere mnt 3, Haljala alevik, E ja N 8.00-17.00, T ja K 8.00-16.30, R 8.00-15.30) ja Haljala raamatukogus (Tallinna mnt 13, Haljala alevik, E 11.00–19.00, T 10.00–18.00, K-R 09.00–17.00) ning valla kodulehel (https://haljala.kovtp.ee/).

Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus detailplaneeringu kohta avaldada arvamust. Kirjalikud arvamused tuleb esitada Haljala Vallavalitsuse aadressil: Rakvere mnt 3, 45301, Haljala alevik või e-maili teel: haljala@haljala.ee.

Planeeringuala asub Haljala alevikus ning on käesoleva hetkel heakorrastamist vajav hoonestamata elamumaa krunt. Planeeringuala suurus on ca 7600 m². Detailplaneeringu koostamise põhieesmärk on Sõstra tn 2 kinnistu jagamine kolmeks elamukrundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramine piirkonda sobilike elamute ehitamiseks. Igale elamukrundile on lubatud ehitada üks elamu (kuni 8m kõrgune) ja kuni kaks abihoonet (kuni 5m kõrgused), kruntide täisehitusprotsent võib olla kuni 20%. Planeeringuga seatakse ka liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning antakse uute kruntide tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Sõstra tänava teenindamiseks on planeeringuga kavandatud eraldi transpordimaa krunt. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Haljala valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu realiseerimisel muutub täna hoonestamata maa-ala kolme uue elamukompleksiga maa-alaks.

Planeeringu materjalidega saab tutvuda Haljala valla kodulehel planeeringute kaardirakenduses.