« Tagasi

PAKKUMISKUTSE projekti “Haljala valla tänavavalgustuse uuendamine” projektijuhtimiseks

PAKKUMISKUTSE

Haljala Vallavalitsus soovib hinnapakkumist projekti 2014-2020.6.03.16-0067 "Haljala valla tänavavalgustuse uuendamine" projektijuhtimiseks

Projekti eesmärgid

Projekti käigus uuendatakse 111 valgustuspunkti, paigaldatakse 51 uut valgustusposti, rajatakse ca 2165 jm maakaabelliine ja ca 1410 jm õhukaabelliine. Tänavavalgustite nominaalvõimsus väheneb 18 900 W pealt projekti elluviimsel 6 600 W. Arvestuslik süsihappegaasi vähenemise aastas ca 49,2 MWh*1,09 tCO2 = 53,63 t CO2.

Ajakava

Projekti teostamise ajakava on järgmine: projekti kestvus on 01.05.2017-31.12.2019.

Projektijuhtimise teenuse sisu

Teenuse pakkuja katab projektijuhtimise toimingutega eeldataval perioodil 01.06.2017-30.09.2018       järgnevad tegevused:

·       projekti tegevuste igapäevane asjatundlik administreerimine;

·       riigihangete hankedokumentide koostamises ja läbiviimises osalemine;

·       projekti aja- ja tegevuskava täitmise jälgimine ning vajadusel aja- ja tegevuskava korrigeerimine;

·       projekti eesmärkide saavutamise jälgimine ning vajadusel ettepanekute tegemine;

·       tegevuse eesmärgiks on tagada, et projekti elluviimisel tehakse tegevusi, mis aitavad kaasa projekti eesmärgi saavutamisele. Juhul, kui mõni tegevus peaks osutuma mittevajalikuks, siis see räägitakse läbi kõigi osapooltega, sh rahastajaga, et leida sobiv lahendus;

·       kliendi huvide esindamine suhetes rahastaja, audiitorite ning projektipartneritega, sh küsimustele vastamine, päringute menetlemine ja audiitorite teenindamine projektiperioodil ning lõpparuandega seotud rahastaja ja audiitorite päringute menetlemine;

·       operatiivse infovahetuse tagamine projekti partnerite, rahastaja ja audiitoritega;

·       projekti väljamaksetaotluste ja kõikide nõutud aruannete koostamine;

·       projekti lõpparuande koostamine ja lõpparuandega seotud küsimustele vastamine;

·       projekti kulude abikõlblikkuse analüüsi ning järelvalve teostamine, eelarvest kinnipidamise jälgimine;

·       avalikustamisega seotud nõuete jälgimine ning täitmine;

·       vajadusel muudatustaotluste koostamine;

·       vajadusel osalemine ehitusobjekti kuukoosolekutel ning abikõlblikkuse kriteeriumide jälgimine, sh lepingu muudatuste vormistamise ja abikõlblikkuse nõustamine;

·       dokumentide süstematiseerimine, arhiveerimiskausta koostamine ja projekti lõppedes tellijale üle andmine.

Projektijuhtimise hinnapakkumine esitada kogusummana.

Kvalifitseerimistingimused:

1.     Pakkuja peab omama vähemalt 3a töökogemust projektijuhtimise valdkonnas.

Ootame Teie hinnapakkumist hiljemalt 21.06.2017.

Täiendavate küsimuste korral on kontaktisikuks Marko Teiva 5063753 marko.teiva@haljala.ee