Kaasava eelarve hääletamise tulemused on selgunud

28.03.16

Haljala valla kaaseva eelarve hääletamine toimus 15. - 25. veebruar 2016.

Lõpphääletusel oli kümme ettepanekut. Kõige rohkem hääli sai ettepanek "Heakorratööd Aaspere keskuses, teha korda endise ait-kuivati territoorium".

Kokku oli hääletajaid 96 neist arvesse läks 95, kuna hääletaja ei olnud Haljala valla kodanik.

Kuna enim hääli saanud ettepaneku maksumus on tunduvalt väiksem kui kaasava eelarve koondsumma, siis läheb tõenäolielt realiseerimisele mitu ettepanekut saadud häältearvust lähtuvalt.

Millised ettepanekud ja millises mahus täiendavalt realiseerimisele lähevad selgub tõenäoliselt 06. aprilli vallavalitsuse istungil.

Ettepanek

Hääli

Heakorratööd Aaspere keskuses, teha korda endise ait-kuivati territoorium

37

Sportimisvõimalused võimlas paremaks

16

Tatruse tervisepargi kavandi koostamine

11

Koolistaadioni jalgpalliväljaku rekonstrueerimine

9

Suusavarustus Haljala koolile kehalise kasvatuse tundide jaoks

8

Kuuse- või männiheki rajamine

6

Discgolfi raja ehitamine Haljala terviseparki

5

Aktiivselt kasutatavad puhke- ja haljasalad

2

Kõnnitee koolimaja juures asuvast ülekäigurajast otse vallamaja juurde

1

ATV ostmine valla vabaaja- ja spordisündmuste loomiseks

0

 

Toimetaja: LEO AADEL

Esitatud ettepanekud

14.03.16

Kokku laekus  hindamiseks üksteist ettepanekut. Vallavalitsuse ametnikest koosnev komisjon otsustas panna lõpphääletisele kümme ettepanekut.  

Vaata kõiki ettepanekuid SIIN.

HÄÄLETAMINE ON LÕPPENUD

Ettepanekute lühikokkuvõte:

Aktiivselt kasutatavad puhke- ja haljasalad

Et olemasolevad haljasalad ja tervisepargid leiaksid võimalikult palju kasutust ja propageerida sportimise ja liikumise võimalusi. Tänaseks on Haljala puhke- ja spordiparki  investeeritud hulgaliselt raha aga inimesed seda eriti aktiivselt ei kasuta? Võib-olla on põhjuseks see, et ei ole endal vahendeid.

Koolistaadioni jalgpalliväljaku rekonstrueerimine

Parendada koolistaadioni jalgpalliväljak, mille läbi luua  paremad mängutingimused spordiala harrastajatele.

Sportimisvõimalused  võimlas paremaks

Eesmärk on luua inimestele paremad võimalused spordi tegemiseks ka kehva ilmaga – soojas võimlas. Jõusaali kaasajastamisel on vaja uusi vahendeid, et seeläbi kasvatada  jõusaali kasutajate hulka.  Saalihoki treeningutest osavõtu suurendamiseks on vaja võimla poolt  varustust, et saaksid tulla trenni ka need , kellel endal seda veel soetatud ei ole.

Suusavarustus Haljala koolile kehalise kasvatuse tundide jaoks

Lapsed kasvavad ja suusavarustus jääb ruttu väikeseks ja selle soetamine on väga kulukas. Koolile ostetud suusad annaks võimaluse neid nn hooaja tasu eest laenutada neile, kellel pole kehalise kasvatuse tundideks suuski. Lisaks võiks varustust laenutada nädalavahetustel ka vallarahvale Haljala spordiklubi kaudu.

Tatruse tervisepargi kavandi koostamine (kuni ehitusliku eelprojektini)

Haljala valla omandis oleva Tatrusel asuva maaala (kokku ligi 25 ha) ideelahenduse väljatöötamine ja dokumentide koostamine kuni ehitusliku eelprojktini. Vastavalt Haljala valla arengukavale (Haljala valla arengukava 2015-2030 tegevuskava „Tervise- ja spordirajatiste arendamine Tatruse külas krossiraja piirkonnas") on plaan rajada Tatruse tervisepark. Ideekavandi ja ehitusliku eelprojekti valmimine annaks vajadusel suurema võimaluse struktuurifordnidest eraldatavate rahade õigeaegseks ja sihipäraseks kasutamiseks.

ATV ostmine valla vabaaja- ja spordisündmuste loomiseks

ATV olemasolu annab valla spordijuhile võimaluse luua lastele ja täiskasvanutele paremad tingimused tali- ja suvespordialadega tegelemiseks. Näiteks: suusaradade ettevalmistus (ol.oleva suusarajatallaja vedamine), uisuväljaku loomine ja korrashoid, suveperioodil erinevate rahva- ja spordisündmuste ettevalmistus ja nende läbiviimine

Discgolfi raja ehitamine Haljala terviseparki

Paigaldada tervseparki 10 discgolfi korvi. Discgolf on hasarti tekitav sportmäng, kus mängijad peavad võimalikult väheste visete arvuga spetsiaalse lendava taldriku viskama discgolfi korvi. Mängu võitjaks on see, kes väiksema visete arvuga läbib etteantud raja, mis tavaliselt koosneb 9 või 18 korvist. Mäng sarnaneb oma põhimõttelt tvalise golfiga, selle vahega, et palli ja kepi asemel on ketas ja spetsiaalne kettidega korv.

Heakorratööd Aaspere keskuses, teha korda endise ait-kuivati territoorium

Väike park keset Aaspere asulat oleks rõõmuks kõigile kohalikele ja läbisõitjatele. Tegemist on jäätmaaga, mis kipub muutuma prügimäeks.

Kuuse /männi-) heki rajamine

Hekk kaitseks tugevate tuulte ja mullatormide eest korterelamuid, aiamaid. Parandab õhukvaliteeti, hekiäärne rada tervisekõnniks, jalutamiseks. Oleks haljastuse osaks.

Kõnnitee koolimaja juures asuvast ülekäigurajast otse vallamaja juurde

Lühendada risttee poolt tulevate inimeste teed vallamajja, apteeki ja lasteaeda.

 

 

Toimetaja: RIINA MUST
6.03.17

 

Haljala Vallavolikogu võttis 20.10.2015.a vastu määruse nr 45 "Kaasava eelarve rakendamine Haljala valla eelarves"

Haljala valla 2017 aasta eelarves on kaasava eelarve rakendamiseks 5000 eurot.

Kaasava eelarve rakendamise eesmärgiks on parandada kogukonna arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondadevahelist koostööd ja viia ellu mõni uus idee või leida lahendus mõnele olulisele valupunktile vallas.

 

Kui Sul on ettepanek, mis on seotud Haljala vallaga, mis pakub avalikku hüve ja/või oleks vallaruumis avalikus kasutuses selliselt, et selle haldamine ei too kaasa ebamõistlikke kulutusi valla järgnevate aastate eelarvetele ning mille teostamine ei ületa 5000 eurot, siis ootame ettepanekuid 13. kuni 27. märtsini (kaasa arvatud).

 

ETTEPANEKU ESITAMINE: Kaasava eelarve ettepaneku vorm lae alla siit

Ettepanekuid võib esitada iga vähemalt 16-aastane isik. Ettepanekud esitatakse paberkandjal aadressil Rakvere mnt 3, 45301 Haljala alevik või e-postiga aadressile haljala@haljala.ee.

 

Ettepanek peab sisaldama:

1)    esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;

2)    kirjeldust, mis iseloomustab lühidalt ettepaneku sisu, eesmärki ja olulisust Haljala valla jaoks;

3)    sihtrühma, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest kasu, ürituse korral hinnangulist sihtrühma suurust või eeldatavat osalejate arvu.

4)    hinnangulist maksumust;

5)    muud olulist infot (teostamise eeldatavat ajakava ja kirjeldust sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).

 

ETTEPANEKUTE HINDAMINE:

Ettepanekuid analüüsib ja hindab vallavalitsuse ametnikest koosnev komisjon järgmiste kriteeriumite alusel:

 1) esitatud ettepaneku originaalsus;

 2) esitatud ettepaneku realiseerimisest kasu saajate hulk;

 3) esitatud ettepaneku teostatavus (ettepanek peab olema teostatav ühe eelarveaasta jooksul ja teostamise tulemusel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid järgnevate aastate eelarvetele).

Hindamise läbinud ja nõuetele vastavad ettepanekud avaldatakse muuhulgas valla veebilehel ja facebooki-i lehel ning pannakse rahvahääletusele.

 

HÄÄLETAMINE: toimub 10. kuni 20. aprill 2017.a.

Hääletada saab vähemalt 16-aastane Haljala valla elanik. Hääletada saab paberkandjal vallamajas, valla raamatukogudes, koolis, lasteaias, noortekeskuses ja päevakeskuses (esitades isikut tõendava dokumendi) ning elektrooniliselt ID kaardiga Haljala valla kodulehel.

Hääletamise tulemused ja realiseerimisele kuuluv(ad) ettepanek(ud) avaldatakse muuhulgas valla infolehes „Haljala Valla Sõnumid", valla veebilehel ja valla facebooki lehel.

 

ETTEPANEKU TEOSTAMINE

Realiseerimisele kuulub üks või mitu enam hääli saanud ettepanekut, mille maksumus kokku ei ületa 5000 eurot. Hääletuse tulemusena selgunud paremusjärjestuse ja realiseerimisele kuuluvad ettepanekud kinnitab vallavalitsus.

 

 

Toimetaja: RIINA MUST