Haljala aleviku koha-aadresside muudatused

Haljala Vallavalitsuse 21.septembri 2016.a määruse nr 4 "Liikluspinna ruumikuju muutmine" ja määruse nr 5 "Kohanimede määramine" (milledega muudeti ja määrati Haljala alevikus uued kohanimed) alusel määrati katastriüksustele ka uued koha-aadressid.

Koha-aadresside muutmise korralduse ärakirjad on kõikidele omanikele, kelle e-posti aadress oli vallavalitsusele teada, edastatud e-posti aadressile ning korralduse ärakiri paberkandjal antud kortermajade puhul kortermaja juhatuse liikmete kaudu allkirja vastu edastamiseks. Eramajade omanikele on korralduse ärakiri saadetud postiga.

 

KES EI OLE KOHA-AADRESSI KORRALDUST VEEL KÄTTE SAANUD PALUN ANDKE SELLEST TEADA haljala@haljala.ee või tel 327 8220.

 

Edasised toimingud:

Haljala vallavalitsus registreerib aadressi muutuse aadressandmete süsteemis ja maakatastris ning sellele tuginedes teostatakse automaatkanne kinnistusraamatu registriosa esimeses jaos, ehitisregistris, elanikeregistris, maamaksu registris ja jäätmeregistris. Nimekirja muutunud aadressidest edastame ka Eesti Posti Rakvere kandekeskusele.

Muudatused teenuse osutajate kliendi andmebaasides (nt pank, kindlustus- ja liisingufirmad, mobiili- ja teleoperaator, elektri energia edasimüügi, ajalehed/ajakirjad,  jms) tuleb teha omanikul, nimeobjekti kasutaval isikul  või lepinguga seotud isikul.

 

Tänavanimede sildid ja majanumbrid tellib Haljala vallavalitsus ning paigaldab 2016 aasta jooksul.

Täiendav info majandusspetsialist Marko teiva tel 327 8238 või 506 3753

 

Haljala Vallavalitsus määras uued tänavanimed

Haljala Vallavalitsuse 21.septembri 2016.a määrusega nr 4 "Liikluspinna ruumikuju muutmine" muudati  Haljala alevikus asuva Põllu tänava ruumikuju. 

Haljala Vallavalitsuse 21. septembri 2016.a määrusega nr 5 "Kohanimede määramine" määrati Haljala alevikus kohanimi Sõstra tänavale, Ehituse tänavale, Lääne tänavale ja Aia tänavale.

KOHANIMEDE MÄÄRAMINE JA MUUTMINE HALJALA ALEVIKUS

21.09.16

Kohanimede määramine ja muutmine ning sellega seoses koha-aadresside muutmine Haljala alevikus

Haljala Vallavalitsus on algatanud Haljala alevikus kohanimede korrastamise. Kohanimede ja koha-aadresside korrastamine on tingitud asjaolust, et Haljala alevikus on olukord kus mitmed kortermajad ja elamud omavad aadressi tänava või maantee (liikluspinna) järgi, millele ei ole neil otse juurdepääsu või on juurdepääsutee liiga pikk ja keeruline. Haljala aleviku kortermajade aadressandmete korrastamisele on tähelepanu pööranud ka Maa-amet.

Kohanimeseaduse (KNS) § 7 lg 2 punkti 3 alusel võib ametlikku kohanime muuta, kui nimeobjekti või planeeringu muutumise tõttu on kasutusel olev kohanimi eksitav või kui kasutusel olev kohanimi ja nimeobjekti ruumikuju ei taga üheselt mõistetavust.

Ruumiandmete seaduse (RAS) § 57 järgi on koha-aadressi muutmine kohustuslik kui kehtestatud koha-aadress ei ole vastavuses õigusaktides sätestatud nõuetega. RAS § 48 lg 1 kohaselt peab koha-aadress tagama objekti leidmise geograafilises ruumis, olema minimaalselt vajaliku pikkusega, vastama kultuuritavadele ja keelenõuetele ning olema kooskõlas aadressiandmete süsteemiga.

 

Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem" (edaspidi ADS) § 15 lg 4 alusel tuleb koha-aadress määrata liikluspinna järgi, millelt on juurdepääs aadressiobjektile. Nii RAS kui ADS alusel tuleb numbrilisandid määrata järjestikku, samas kui hoonete vahel on suured vahemaad või liikluspinnad ristuvad, võib numbrivahemikud jätta vabaks ning viisil, mille kohaselt ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid.

 

Haljala alevikus kohanimede korrastamise läbiviimiseks on Haljala Vallavalitsus ette valmistanud ja alates 29. augustist avalikustanud määruste eelnõud, mille kohaselt Põllu tänav nimetatakse ümber Tuule tänavaks (vt lisa Val määrus Kohanime muutmine (Põllu tänav Tuule tänavaks EELNÕU) ja moodustatakse neli uut tänavat Aia tänav, Sõstra tänav, Ehituse tänav ja Lääne tänav (vt lisa Val määrus Kohanimede määramine (Aia, Sõstra, Ehituse, Lääne EELNÕU)).

Uute kohanimede määramise tulemusel määratakse hoonetele (ja hoonetevahelistele aladele) uued koha-aadressid (vt lisa  Val korraldus Koha-aadresside muutmine). Haljala vallavalitsus registreerib aadressi muutuse maakatastris ja kinnistusraamatus (tehakse automaatne muutmiskanne ka kinnistusraamatu registriosa esimeses jaos), teeb vajadusel muudatuse elanikeregistris, maamaksu registris, jäätmeregistris, ehitisregistris ja äriregistris. Nimekiri muutunud aadressidest edastatakse ka Eesti Posti Rakvere kandekeskusele.

Teenuse osutajate kliendi andmebaasides (nt pank, kindlustus- ja liisingufirmad, mobiili- ja teleoperaator, ajalehed/ajakirjad jms) tuleb muudatused teha omanikul või nimeobjekti kasutaval isikul.

KNS § 6 lg 4 ja RAS § 55 lõike 2 kohaselt teavitab kohanimemääraja (Haljala Vallavalitsus) eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektile kohanime määramise kavatsusest asjaomast maaomanikku posti teel, küsides tema arvamust. Maaomanik peab kirjaliku arvamuse esitama teate saamisest alates 15 päeva jooksul. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse, et aadressiobjekti omanik on koha-aadressi määramisega või selle muutmisega nõus.

Loodame Teie mõistvale suhtumisele ja koostööle ning vajadusel abistame ka muudatuste tegemisega teistes registrites.

Teie kirjalikku põhjendatud arvamust Haljala aleviku kohanimede (eelnõudes välja pakutud tänavanimede) ja sellega seoses teie omanduses oleva aadressobjekti (korter, maja, garaaž) koha-aadressi muutmise kohta e-posti aadressil haljala@haljala.ee või kirjalikult Haljala vallavalitsusele aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik, hiljemalt 15. septembriks 2016.

 

 

Kohanimede määramine ja aadresside muutmine

2.05.16

KOHANIME MÄÄRAMINE

Kohanimi peab olema määratud järgmistele nimeobjektidele:

1) haldusüksus;

2) osavald ja linnaosa; 

3) asustusüksus;

4) tänav, väljak või muu asustusüksusest väiksem nimeobjekt, mille nime kasutatakse aadressis;

5) raudteejaam, rongi- või muu ühissõidukipeatus, lennuväli või –jaam, sadam tuletorn; 

6) riigimaantee, kohalik maantee ja eratee.

Osavallale ja linnaosale, ühissõidukipeatusele, tänavale või muule ühe omavalitsusüksuse territooriumile jäävale nimeobjektile määrab kohanime kohalik omavalitsus. Kohanime määramise algatab kohalik omavalitsus või füüsiline või juriidiline isik kirjaliku taotluse alusel. Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime otsuse tegemist. Haljala vallas määratakse kohanimi Haljala Vallavalitsuse määrusega. 

Kohanimi peab vastama kohanime määramise nõuetele ja peab olemas olema selgesti määratav nimeobjekt. 

Kohanime määramise nõueteks on:

1)  Eesti kohanimed peavad olema eestikeelsed. Lubatud on  aja- ja kultuurilooliselt põhjendatud erandid;

2) kohanimi kirjutatakse eesti-ladina tähestikus;

3) nimeobjektil on üks ametlik nimi v.a. juhul, kui on lubatud põhi- ja rööpnimi; 

4) erinevad nimeobjektid ei tohi olla samanimelised;

5) kohanime määramisel tuleb eelistada aja ja kultuuriloolisi nimesid.

Selgitusi kohanime määramisel jagab Kohanimenõukogu. Kohanimede üle arvestust peab Riiklik Kohanimeregister  ja sinna pääseb siit: Kohanimeregister

 

AADRESSIDE MÄÄRAMINE 

Haljala Vallavalitsus on Haljala valla territooriumil seatud koha-aadresside määrajaks ning vastutajaks, et aadressisüsteem oleks loogiliselt üles ehitatud ning kõik koha-aadressid vastaksid õigusaktides sätestatud nõuetele. Aadressi määramise toimingud teeb vallavalitsus omal algatusel, kuid võib algatada ka riigiasutuse ning füüsiline või juriidiline isik kirjaliku taotluse alusel. Vallavalitsus teavitab kinnisasja omanikku koha-aadressi määramisest, küsides tema arvamust. Aadressiobjekti omanik peab kirjaliku arvamuse esitama 15 päeva jooksul. Arvamuse mitteesitamisel loetakse, et omanik on aadressi määramisega nõus.

Koha-aadress peab tagama objekti leidmise geograafilises ruumis, olema minimaalselt vajaliku pikkusega, vastama kultuuritavadele ja keelenõuetele ning olema kooskõlas aadressandmete süsteemiga.

Koha-aadress on kohustuslik määrata hoonetele, aadressi vajavale hooneosadele ja hoonestatud või hoonestatavatele maaüksustele.

Toimetaja: RIINA MUST

Kohanime määramine ja koha-aadresside muutmine Aaspere külas

10.06.16

Haljala Vallavalitsuse istungil 08.06.2016 otsustati võtta vastu määruse eelnõu „Liikluspinnale kohanime määramine", mille kohaselt määratakse kohanimi Aaspere külas riigimaanteele 17179 Aaspere-Kõldu jäävale liikluspinnale alates Tamme teest kuni Aaspere küla piirini. Eelnõu on algatatud elanike taotluse alusel ja kohanimeks soovitakse Kase tee.

Aaspere külas liikluspinnale kohanime määramise läbiviimiseks on Haljala Vallavalitsus ette valmistanud ja alates 13. juunist avalikustanud määruse eelnõu „Liikluspinnale kohanime määramine" (vt lisa 1 Val määrus Liikluspinnale kohanime määramine Kase tee, Aaspere (eelnõu).

Kohalik omavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

Uue kohanime määramise tulemusel määratakse hoonetele uued koha-aadressid (vt lisa Kor. Aadresside muutmine Kase tee Aaspere (eelnõu).

Kohanimeseaduse § 6 lg 4 ja ruumiandmete seaduse § 55 lõike 2 kohaselt teavitab kohanimemääraja (Haljala Vallavalitsus) eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektile kohanime määramise kavatsusest asjaomast maaomanikku posti teel, küsides tema arvamust. Maaomanik peab kirjaliku arvamuse esitama teate saamisest alates 15 päeva jooksul. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse, et aadressiobjekti omanik on koha-aadressi määramisega või selle muutmisega nõus.

 

Toimetaja: RIINA MUST