Jäätmeveost alates 01.mai 2017

Korraldatud jäätmeveo leping lõpeb 30.04.2017.  Haljala Vallavalitsus korraldab praegu riigihanget uue lepingupartneri leidmiseks perioodiks 01.06.2017 kuni 30.04.2022.

Kuni teenuseosutaja leidmiseni on pikendatud jäätmeveo lepingut vabaturu tingimustes ASga Eesti Keskkonnateenused, millekohaselt on nad klientidele edastanud veograafikud ja uue hinnakirja.

Kellele oli perioodiline vabastus antud kuni 30.04.2017 hakkab toimuma jäätmevedu edastatud graafiku ja hinnakirja alusel.

 

Neile, kellele oli antud erandkorras liitumise vabastus, mis lõppes 30.04.2017, pikeneb vabastus edasi automaatselt kuni ajani, mil on hanke korras leitud korraldatud  jäätmeveo teenuse osutaja ja sõlmitud leping. Uus teenusepakkuja (hanke võitja) saadab kõigile jäätmevaldajatele siis juba uued lepingud ja graafikud ning hinnakirja.

 

Kui te olete saanud uued lepingud uueks veoperioodiks ja soovite jäätmeveost vabastust, kuna ei kasuta kinnistut, siis tuleb peale uue lepingu saamist esitada avaldus erandkorras jäätmeveost vabastuse saamiseks.

 

Kõik, kes kasutavad oma kinnistut vaid suveperioodil ja soovivad talveperioodiks jäätmeveost vabastust, peaksid esitama alates septembrist avalduse jäätmeveost perioodiliseks vabastamiseks.

Avalduse blanketid  vabastamise taotluse kohta on valla veebilehel  https://haljala.kovtp.ee/blanketid3.

Taotlus jäätmeveo perioodiliseks vabastamiseks" ja „Erandkorras jäätmeveost vabastamise taotlus".

 

Marju Kirsipu

marju.kirsipu@haljala.ee

 

Korraldatud jäätmete vedu

Korraldatud jäätmete vedu Haljala vallas teostab alates 01.maist 2012.a. AS Eesti Keskkonnateenused (endine AS Veolia Keskkonnateenused).

 

Kontakt:
Telefon 1919
E-post: tallinn@keskkonnateenused.ee

 

Korraldatud jäätmeveost Haljala vallas

 

 

Haljala ja Kadrina valla ühises jäätmeveopiirkonnas vahetus jäätmevedaja. Alates 1. maist 2012 osutab Haljala vallas jäätmeveo teenust AS Veolia Keskkonnateenused.

 

Vedaja vahetusega seonduvalt muutusid kehtetuks Ragn-Sells AS-ga sõlmitud jäätmeveolepingud. AS Eesti Keskkonnateenused (endine AS Veolia Keskkonnateenused) on postiga saatnud Haljala Vallavalitsuse poolt edastatud aadressidele uued jäätmeveo lepingud koos uute jäätmeveo graafikutega aprillikuus.

 

Tänaseks on paljud kliendid AS Veolia Keskkonnateenused poolt saadetud jäätmeveo lepingud vedajale allkirjastatult ka tagastanud.

 

Siinkohal kutsume üles kõiki neid jäätmevaldajad, kes seni pole veel jäätmeveo lepingut sõlminud siiski seda tegema. Lepingu olemasolu tagab sujuva teenuse ja väldib võimalike arusaamatusi. Ekslik on arvata, et lepingu sõlmimata jätmine vabastab jäätmevaldaja kohustusest jäätmeid vedajale üle anda. AS-l Eesti Keskkonnateenused (endine AS Veolia Keskkonnateenused) on kohustus jäätmeveo teenust osutada omavalitsusega sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingu alusel ja sõltumata asjaolust, kas kliendiga on leping sõlmitud või mitte. Samuti esitab vedaja klientidele arved osutatud teenuste eest kehtiva hinnakirja alusel ja ka tühisõidu eest juhtudel kui graafikujärgsel jäätmeveo päeval vedajale jäätmeid üle ei anta. Küll aga tagab jäätmeveolepingu olemasolu klientidele mitmeid eeliseid võrreldes nendega, kes on jätnud lepingu allkirjastamata.

 

Esiteks lepingus täpsustatakse kontaktandmed, et vajaduse tekke korral saaks jäätmevedaja operatiivselt informeerida jäätmevaldajat võimalikest muudatustest või takistustest teenuse osutamisel. Lepingus lepitakse kliendiga kokku kliendi vajadustest lähtuvalt optimaalne jäätmemahuti suurus, mahutite täpne paiknemise koht ja jäätmete väljaveo sagedused. Lepingu olemasolu võimaldab kliendil kasutada mitmeid lisa– ja mugavusteenuseid, näiteks saavad lepingu sõlminud kliendid kasutada e-klienditeenindust, interneti keskkonnas saab vaadata lepingu andmeid, veograafikuid, arvete infot, teha mugavalt makseid. Lepingu sõlminud kliendid saavad telefoni teel, ennast salasõna abil identifitseerides, tellida lisavedusid, muuta mahutite suurust, täiendada kontaktandmeid, küsida telefoni teel infot lepingu kohta. Põhjendatud juhtudel, näiteks kui kinnistut ajutiselt teatud perioodile ei kasutata on võimalik kliendil jätta ka graafikujärgne vedu vahele, et vältida tühisõidu arve kulu. Samuti on lepingu olemasolu korral võimalik kasutada kliendil ettemakstud jäätmekotiteenust. Seda teenust pakume eelkõige neile jäätmevaldajatele, kelle kinnistule on teeolude tõttu prügiveokiga ligipääs piiratud või ka juhul kui kinnistut kasutatakse ainult hooajaliselt, näiteks suvilana ja seetõttu ei pruugi kliendil olla võimalik graafikujärgsel veopäeval mugavalt jäätmeid üle anda. Sellisel juhul lepitakse vedajaga lepingus kokku alternatiivsed aadressid jäätmekottide üle andmiseks, lisaks saab ettemakstud jäätmekoti puhul teostada arveldamise lepingu sõlmimise ajal terveks lepingu perioodiks, et hoida kokku ülekannetega seonduvat kulu ning aega.

 

Juhul kui AS Eesti Keskkonnateenused (endine AS Veolia Keskkonnateenused) poolt saadetud eeltäidetud leping pole teadmata põhjusel senini kohale jõudnud siis palume kindlasti sellest meile teada anda. Mugavaim viis selleks on kontakteeruda AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusega telefoni numbril 1919 või e-posti aadressil tallinn@keskkonnateenused.ee

 

AS Eesti Keskkonnateenused (endine AS Veolia Keskkonnateenused) tänab kõiki Haljala valla kliente, kes on tänaseks juba jõudnud jäätmeveo lepingu sõlmida ja samas ootame siiralt uusi kontakte kõigilt  neilt jäätmevaldajatelt, kes senini veel pole jõudnud jäätmeveo lepingut sõlmida.

 

Jäätmeveoteenuse leping

Teenuste hinnakiri 

 

Haljala valla jäätmehoolduseeskiri

Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

Haljala valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus