« Tagasi

Pakkumiskutse “Haljala Kooli õppehoone ehitamine ja sisustamine” projektijuhtimiseks

PAKKUMISKUTSE

Haljala Vallavalitsus soovib Teie hinnapakkumist projekti nr 2014-2020.1.04.17-0047 "Haljala Kooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" projektijuhtimiseks.

Projekti eesmärgid

Haljala Gümnaasiumi ümberkorraldamise strateegiliseks eesmärgiks on viia praegune koolivõrk vastavusse toimunud demograafiliste muutustega, et säilitada kvaliteetne, kodulähedane põhiharidus Haljala piirkonnas.

Tulemused:

·        Koolivõrgu ümberkorraldamise tulemusena on Haljala vallas tagatud kvaliteetse põhihariduse kättesaadavus.

·        Õppekohtade planeerimisel lähtutakse õpilaste arvu prognoosist aastani 2030.

·        Uue hoone ehitamisel kasutatakse energiasäästlikke lahendusi.

·        Õpikeskkonna nüüdisajastamisel on eelistatud uudse tehnoloogia ja nutikate lahenduste kasutamine, uute õppevormide rakendamine.

·        Pedagoogilise personali jätkuv noorenemine, noorte õpetajate tulek piirkonda.

·        Elanike väljarände peatumine ja elanike arvu stabiliseerumine.

·        Noorte perede juurdevool piirkonda.

Konkreetsed eesmärgid (otsesed ja kohesed tulemused):

1) Rajada kõigi kaasaja nõuetele vastav koolihoone.

Tulemused:

·        Projekteeritud ja ehitatud on kaasaegne ja nõuetele vastav 216 õppekohaga hoone, kus kasulik pind moodustab 79.2% üldpinnast. Siia alla kuulub uus õppehoone.

·        Tagatud on kodulähedane põhihariduse andmine kuni 216 õpilasele.

·        Uus koolihoone on säästlik, mis tagab kokkuhoiu üldhalduskuludelt kokku ca 36%, sh energiakokkuhoid ca 75%, ning võimaldab suunata rahalised vahendid õppevahenditesse, mitte üldkuludesse.

·        Planeeritud ruumikasutus on efektiivne ja arvestab ka hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamise võimalusi - keskmine pindala ühe lapse kohta on ca 9.64 m².

·        Kaasaegne õpikeskkond, kus õppetöös kasutatakse tehnoloogia võimalusi, nutikaid lahendusi, õuesõppe võimalusi.

·        Kaasaegne töökeskkond personalile, mille tulemusena on kool atraktiivne noortele (ka meessoost) õpetajatele – kuni 40-aastaste õpetajate osakaal moodustab ca 50% ja meesõpetajad moodustavad ca 15% kogu pedagoogilisest personalist.

2) Tõsta elanikkonna heaolu ning kujundada Haljala piirkond atraktiivseks ja omanäoliseks.

Tulemus:

·        Elanike arvu stabiliseerumine.

·        Noorte perede arvu kasv.

·        Sündide arvu kasv.

·        Laste ja noorte arvu kasv.

·        Säilivad olemasolevad töökohad koolis.

·        Tugevam kogukonna tunne.

Projekti tulemusena on Haljala valla pidamisel olevate haridusasutuste kasutuses olev pinna muutus -3869,6 m2 ehk -59%

Ajakava

Projekti teostamise ajakava on järgmine: (vt lisatud failis)

Projekti kestvus on 01.05.2017-31.12.2019.

Projektijuhtimise teenuse sisu

Teenuse pakkuja peab projektijuhtimise toimingutega katma eeldataval perioodil 01.05.2017-31.12.2019 alljärgnevad tegevused:

·        projekti tegevuste igapäevane asjatundlik administreerimine;

·        riigihangete hankedokumentide koostamises ja läbiviimises osalemine;

·        projekti aja- ja tegevuskava täitmise jälgimine ning vajadusel aja- ja tegevuskava korrigeerimine;

·        projekti eesmärkide saavutamise jälgimine ning vajadusel ettepanekute tegemine. Tegevuse eesmärgiks on tagada, et projekti elluviimisel tehakse tegevusi, mis aitavad kaasa projekti eesmärgi saavutamisele. Juhul kui mõni tegevus peaks osutuma mitte-vajalikuks, siis see räägitakse läbi kõigi osapooltega, sh rahastajaga, et leida sobiv lahendus;

·        kliendi huvide esindamine suhetes rahastaja, audiitorite ning projekti partneritega, sh küsimustele vastamine, päringute menetlemine ja audiitorite teenindamine projektiperioodil ning lõpparuandega seotud rahastaja ja audiitorite päringute menetlemine;

·        operatiivse infovahetuse tagamine projekti partnerite, rahastaja ja audiitoritega;

·        projekti väljamaksetaotluste ja kõikide nõutud aruannete koostamine;

·        projekti lõpparuande koostamine ja lõpparuandega seotud küsimustele vastamine;

·        projekti kulude abikõlblikkuse analüüsi ning järelvalve teostamine, eelarvest kinnipidamise jälgimine;

·        avalikustamisega seotud nõuete jälgimine ning täitmine;

·        vajadusel muudatustaotluste koostamine;

·        vajadusel osalemine ehitusobjekti kuukoosolekutel ning abikõlblikkuse kriteeriumide jälgimine, sh lepingu muudatuste vormistamise ja abikõlblikkuse nõustamine;

·        dokumentide süstematiseerimine, arhiveerimiskausta koostamine ja projekti lõppedes tellijale üle andmine.

Projektijuhtimise hinnapakkumine esitada kogusummana.

Kvalifitseerimistingimused:

1.      Pakkuja peab omama vähemalt 3a töökogemust projektijuhtimise valdkonnas.

2.      Pakkuja peab olema juhtinud haridusasutuse rajamise/rekonstrueerimise, ÜF või KOIT-kava projekti.

Ootame Teie hinnapakkumist hiljemalt 27.04.2017.

Täiendavate küsimuste korral on kontaktisikuks Marko Teiva 5063753 marko.teiva@haljala.ee