Haljala alevikus Sõstra tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise teade

21.08.17

Haljala Vallavalitsus kehtestas 09.08.2017 korraldusega nr 137 Haljala alevikus Sõstra tn 2 maaüksuse (katastritunnus 19001:001:0293) ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala asub Haljala alevikus Sõstra tn 2 aadressil ning on käesoleval hetkel heakorrastamist vajav hoonestamata elamumaa krunt. Planeeringuala suurus on ca 7600 m². Detailplaneeringuga nähakse ette Sõstra tn 2 maaüksuse jagamine kolmeks elamukrundiks ning ehitusõiguse määramine piirkonda sobilike elamute ja abihoonete ehitamiseks. Igale elamukrundile on lubatud ehitada üks elamu (kuni 8m kõrgune) ja kuni kaks abihoonet (kuni 5m kõrgused), kruntide täisehitusprotsent võib olla kuni 20%. Planeeringuga seatakse ka liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning antakse uute kruntide tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Sõstra tänava teenindamiseks on planeeringuga kavandatud eraldi transpordimaa krunt. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Haljala valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu realiseerimisel muutub täna hoonestamata maa-ala kolme uue elamukompleksiga maa-alaks.

Kehtestatud detailplaneering on kättesaadav valla veebilehel planeeringute registris (EVALD). 

Toimetaja: RIINA MUST

Sõstra tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

13.06.17

Haljala alevikus Sõstra tn 2 maaüksuse ja lähiala

detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade

 

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala alevikus Sõstra tn 2 maaüksuse (katastritunnus 19001:001:0293) ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.06.2017 – 09.07.2017 tööpäeviti Haljala Vallavalitsuses (Rakvere mnt 3, Haljala alevik, E ja N 8.00-17.00, T ja K 8.00-16.30, R 8.00-15.30) ja Haljala raamatukogus (Tallinna mnt 13, Haljala alevik, E 11.00–19.00, T 10.00–18.00, K-R 09.00–17.00) ning valla kodulehel (https://haljala.kovtp.ee/).

Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus detailplaneeringu kohta avaldada arvamust. Kirjalikud arvamused tuleb esitada Haljala Vallavalitsuse aadressil: Rakvere mnt 3, 45301, Haljala alevik või e-maili teel: haljala@haljala.ee.

Planeeringuala asub Haljala alevikus ning on käesoleva hetkel heakorrastamist vajav hoonestamata elamumaa krunt. Planeeringuala suurus on ca 7600 m². Detailplaneeringu koostamise põhieesmärk on Sõstra tn 2 kinnistu jagamine kolmeks elamukrundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramine piirkonda sobilike elamute ehitamiseks. Igale elamukrundile on lubatud ehitada üks elamu (kuni 8m kõrgune) ja kuni kaks abihoonet (kuni 5m kõrgused), kruntide täisehitusprotsent võib olla kuni 20%. Planeeringuga seatakse ka liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning antakse uute kruntide tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Sõstra tänava teenindamiseks on planeeringuga kavandatud eraldi transpordimaa krunt. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Haljala valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu realiseerimisel muutub täna hoonestamata maa-ala kolme uue elamukompleksiga maa-alaks.

Planeeringu materjalidega saab tutvuda Haljala valla kodulehel planeeringute kaardirakenduses.

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala vallas Kõldu külas asuva Farmi kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

18.07.16

Haljala Vallavolikogu algatas 14.juuli 2016 otsusega nr 166 Haljala vallas Kõldu külas asuva Farmi kinnistu detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Farmi kinnistule täiendav ehitusõigus robotlauda laiendamiseks ca 35% ulatuses ning teha üldplaneeringu muutmise ettepanek loomapidamishoone kuja vähendamiseks ja määrata sellest tulenevalt keskkonnatingimused (sh hinnata müra-, vibratsiooni-, saasteriskist tulenevaid võimalikke keskkonnamõjusid). Planeeringuala hõlmab Haljala vallas Kõldu külas asuvat Farmi kinnistut (19001:001:0277). Planeeringuala suurus on 12,03ha. Planeeringu koostamise käigus võib osutuda vajalikuks läbi viia uuringud keskkonnatingimuste seadmiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks üldplaneeringus sätestatud loomapidamishoone kuja vähendamiseks.

Keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) ei algatatud tuginedes alljärgnevatele kaalutlustele:

1.     Planeeringualale on varasemalt sarnase tegevuse elluviimiseks läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine;

2.     Lisaks kehtivas detailplaneeringus ja keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemustes sätestatud keskkonnatingimustele on OÜ Aaspere Agro võtnud kasutusele täiendavad lisameetmeid keskkonnamõjude vähendamiseks:

2.1     Vedelsõnnikuhoidlaid rajati kolme asemel vaid kaks, mistõttu hoidlate segamisest ning aurumisest tingitud õhureostus on märkimisväärselt väiksem, kui kehtiva detailplaneeringuga oli kavandatud;

2.2     Lauda põrandad lahendati restpõrandatega, kus sõnnik säilitatakse otse hoone all, mistõttu skreeperites tingitud lisa õhureostuse tekkimine on välistatud;

2.3     Lauda ventilatsioon lahendati sundventilatsioonina (vaba ventilatsiooni asemel), mistõttu samuti õhureostuse risk on viidud miinimumini.

3.     Detailplaneeringus kavandatav tegevus ei kahjusta inimeste tervist, heaolu, vara ega kultuuripärandit, sest planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist liikluskoormuse, õhusaaste ega mürataseme suurenemist;

4.     Detailplaneeringu alal ei asu looduskaitseseaduse ega andmebaaside info kohaselt looduskaitsealuseid objekte ja -alasid ega Natura 2000 võrgustikku kuuluvaid alasid. Seega ei mõjuta planeeringu elluviimine loodusväärtuste püsimist;

5.     Keskkonnaamet ei pea vajalikuks uue keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimist lähtuvalt teadaolevast informatsioonist.

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala alevikus Sõstra maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

1.04.16

Haljala Vallavalitsus algatas 23. märtsi 2016 korraldusega nr 89 Haljala alevikus Sõstra maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala hõlmab täielikult Sõstra maaüksust (katastritunnus 19001:001:0293) ja osaliselt Tallinna maantee teemaad (17174 Liiguste-Põdruse tee, katastritunnus 19002:003:1810).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava maa-ala, suurusega ca 7600 m², jagamine elamukruntideks, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. lahendamiseks. Detailplaneering on kooskõlas Haljala valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algataja, koostaja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Haljala Vallavalitsus.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata alljärgnevatel kaalutlustel:

1)     Strateegiline otsus maa-ala kasutamiseks elamumaana on langetatud Haljala Vallavolikogu poolt kehtestatud Haljala valla üldplaneeringuga, millele on läbiviidud ka keskkonnamõju strateegiline hindamine.

2)     Detailplaneeringuga ei kavandata KeHJS §-s 6 ega Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" toodud olulise keskkonnamõjuga tegevust, sh näiteks tootmist ega muud tegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastust, olulist jäätmetekke või mürataseme suurenemist.

3)     Detailplaneeringus kavandatav tegevus ei kahjusta inimeste tervist, heaolu, vara ega kultuuripärandit, sest planeeritava tegevusega ei kaasne olulist liikluskoormuse, õhusaaste ega mürataseme suurenemist.

4)     Detailplaneeringu alal ei asu looduskaitseseaduse ega andmebaaside info kohaselt looduskaitsealuseid objekte ja -alasid ega Natura 2000 võrgustikku kuuluvaid alasid. Seega ei mõjuta planeeringu elluviimine loodusväärtuste püsimist.

5)     Planeeringuala on elamute ehituseks sobilik, kuna asub olemasoleva elamukvartali keskel ning alal puuduvad ehituslikud piirangud, väärtuslik kõrghaljastus ja väärtuslikud maastikud.

6)     Elamukruntide kavandamine olemasolevate elamute vahelisele kasutuseta ja hooldamata alale toob kaasa positiivse mõju keskkonnale, kuna maa-ala heakorrastatakse.

7)     Keskkonnaamet ei pea samuti vajalikuks keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist lähtuvalt teadaolevast informatsioonist.

 

Toimetaja: RIINA MUST

Vanamõisa külas asuva Vissi kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

25.02.16

Haljala Vallavolikogu 16. veebruari 2016 otsusega nr 147 tunnistati kehtetuks Haljala Vallavalitsuse 22. mai 2013 korraldusega nr 153 kehtestatud Haljala vallas Vanamõisa külas asuva Vissi kinnistu (19002:001:0087) detailplaneering. Detailplaneeringu maa-ala suurus on 39,81 ha. Detailplaneeringuga oli ette nähtud uue elamurajooni kavandamine. Maa-alale oli planeeringuga ette nähtud 101 uue krundi moodustamine ja ehitusõiguse määramine, millest 81 olid ette nähtud ühepereelamute, kahepereelamute, ridaelamute ja kortermajade rajamiseks ning ülejäänud krundid olid kavandatud piirkonda teenindavate funktsioonidega (transpordimaa, ärimaa, ühiskondlike ehitiste maa, haljasalad). Planeeringu kehtetuks tunnistamise aluseks oli maaomaniku soov planeeringu elluviimisest loobuda.

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala alevikus Rakvere mnt 10 detailplaneeringu kehtestamine

25.03.15

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 18. märtsi 2015.a korraldusega nr 116 kehtestati Haljala alevikus asuva Rakvere mnt 10 kinnistu, katastritunnus 19002:003:0016, detailplaneering, koostaja Haljala Vallavalitsus, töö nr 01-2014.

Planeeringuala hõlmab Rakvere mnt 10 krunti mille suurus on 45802 m². Detailplaneeringuga määratakse Rakvere mnt 10 krundile ehitusõigus uue koolihoone rajamiseks ning sätestatakse üldised maakasutustingimused ja arhitektuursed tingimused ning lahendatakse heakorrastus, haljastus, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine. Rakvere mnt 10 krundi suurust ei muudeta ning krundi planeeringujärgne sihtotstarve on 100% teadus-, haridus- ja lasteasutuse maa (AH). Rakvere mnt 10 krundile määratakse ehitusõigus järgmiselt: Maksimaalne hoonete arv kuni 3. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala kokku on kuni 5000 m². Hoonete lubatud korruselisus kuni 2. Hoonete lubatud suurim kõrgus on kuni 15 m. Rajatisi on lubatud ehitada krundi piirides. Köstrimaja on ette nähtud säilitada, staadion rekonstrueerida.

Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas Haljala valla üldplaneeringuga, kus planeeringu maa-ala on reserveeritud ühiskondlike ehitiste maana.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Haljala vallamajas, aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik ning Haljala valla kodulehel www.haljala.ee rubriigis Detailplaneeringud.

Toimetaja: RIINA MUST

Rakvere mnt 10 kinnistu detailplaneering

9.03.15

Avalik väljapanek on lõppenud

 

Haljala aleviku Rakvere mnt 10 detailplaneeind võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Haljala Vallavalitsuse 04.02.2015. a. korraldusega nr 53 "Haljala alevikus Rakvere mnt 10 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine" 

Haljala Vallavalitsus korraldab Haljala vallas Haljala alevikus asuva Rakvere mnt 10 kinnistu (katastritunnus19002:003:0016) detailplaneeringu avaliku väljapaneku 17.02.2015–03.03.2015 tööpäeviti Haljala Vallavalitsuses (Rakvere mnt 3, Haljala, E ja N 8.00-17.00, T ja K 8.000-16.30, R 8.00-15.30) ja Haljala raamatukogus (Tallinna mnt 13,  Haljala, E 11:00–19:00, T 10:00–18:00, K-R 09:00–17:00) ning valla kodulehel (http://haljala.kovtp.ee/)

Avaliku väljapaneku ajal saab detailplaneeringu kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Haljala Vallavalitsuse aadressil Rakvere mnt 3, 45301, Haljala või e-maili teel: haljala@haljala.ee

Planeeringuala hõlmab endas Rakvere mnt 10 krunti mille suurus on 45802 m². Detailplaneeringuga määratakse Rakvere mnt 10 krundile ehitusõigus uue koolihoone rajamiseks ning sätestatakse üldised maakasutustingimused ja arhitektuursed tingimused ning lahendatakse heakorrastus, haljastus, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine. Rakvere mnt 10 krundi suurust ei muudeta ning krundi planeeringujärgne sihtotstarve on 100% teadus-, haridus- ja lasteasutuse maa (AH). Rakvere mnt 10 krundile määratakse ehitusõigus järgmiselt: Maksimaalne hoonete arv kuni 3. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala kokku on kuni 5000 m². Hoonete lubatud korruselisus kuni 2. Hoonete lubatud suurim kõrgus on kuni 15 m. Rajatisi on lubatud ehitada krundi piirides. Köstrimaja on ette nähtud säilitada, staadion rekonstrueerida.

Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas Haljala valla üldplaneeringuga, kus planeeringu maa-ala on reserveeritud ühiskondlike ehitiste maana.

Toimetaja: RIINA MUST