Ühinemislepingu projekti arutelu avalikud rahvakoosolekud

Avalikud rahvakoosolekud Haljala valla ja Vihula valla ühinemislepingu projekt aruteluks toimuvad:

Esmaspäeval, 14.novembril, kell 18:00 Aaspere külakeskuses

Teisipäeval, 15.novembril, kell 18:00 Essu külakeskuses

Kolmapäeval, 16. novembril, kell 18.00 Haljala rahvamajas

Laupäeval, 19. novembril, kell 17:00 Võsu rannaklubis

 

Haljala valla ja Vihula valla ühisleht

 

Esmaspäeval, 14.novembril,  Aaspere külakeskuses toimunud avalikul arutelul ettepanekuid Haljala valla ja Vihula valla ühinemislepingu muutmiseks ei esitatud. 

Teisipäeval, 15. novembril, Essu külakeskuses toimunud avalikul arutelul ettepanekuid Haljala valla ja Vihula valla ühinemislepingu muutmiseks ei esitatud. 

Kolmapäeval, 16. novembril, Haljala rahvamajas toimunud avalikul arutelul ettepanekuid Haljala valla ja Vihula valla ühinemislepingu muutmiseks ei esitatud. 

 

 

Haljala ja Vihula ühinemislepingu projekti avalikustamine

Vihula Vallavolikogu 3. novembri 2016 aasta otsusega nr 150 nõustuti Haljala Vallavolikogu 20. septembril 2016 tehtud ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ja jätkata läbirääkimisi eesmärgiga moodustada Haljala ja Vihula valla ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.

Haljala ja Vihula Vallavolikogude 03. novembri 2016 istungitel kiideti heaks ja suunati avalikustamisele ühinemislepingu eelnõu koos lisadega. 

Ühinemislepingu projekt „Haljala valla ja Vihula valla ühinemisleping" koos lisadega (seletuskiri, ühinevate omavalitsuste kaart ja ühinevate omavalitsuste 2015 aasta majandusaasta aruanded) on avalikkustatud ajavahemikul 4. november 2016 kuni 25. november 2016. Haljala ja Vihula valla veevilehtedel, vallavalitsustes ja valla raamatukogudes.

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ja selle lisadele esitada kirjalikult hiljemalt 25. november 2016 Haljala Vallavalitsuse aadressil Rakvere mnt 3 Haljala alevik või e-postile haljala@haljala.ee.

Lepinguga saad tutvuda siit

Haljala valla ja Vihula valla haldusreformialane ühisleht

 

Avaliku väljapaneku jooksul esitas lepingule muudatusettepanekuid viis inimest. Muudatusettepanekute tabel.

 

Üleskutse Eesti Vabariigi kohalikele omavalitsustele

Haljala ja Vihula vallavolikogud asuvad moodustama Lahemaa valda ja kinnitavad oma valmisolekut arvestada seadusest tulenevaid võimalusi ning piirikülade tahet omavalitsuse valikul. Haljala vald ja Vihula vald kinnitavad, et ei tee volikogude otsustega külade valikutele takistusi.

Samuti, nagu senised Haljala ja Vihula valla külad on oma valikutes vabad, kutsume külasid, kellel on soov ja seadusest tulenev võimalus, liituma loodava külakogukondi väärtustava Lahemaa vallaga.

Toetades külade vabadust valida omavalitsus, mille koosseisu tahetakse kuuluda, teevad Haljala ja Vihula vallavolikogud ettepaneku kõikidele Eesti Vabariigi omavalitsustele, lubada, hea tahte korras, küladel valida omavalitsust, tegemata volikogude otsustega külade valikutele takistusi.

Toetame omavalitsusreformi ühiselt ja heatahtlikult!

Haljala Vallavolikogu lõpetas ühinemisläbirääkimised Kadrina vallaga ja tegi ühinemisettepaneku Vihula vallale

 

Haljala Vallavolikogu 20.09.2016.a otsusega nr 175 otsustati lõpetada ühinemisläbirääkimised Kadrina Vallavolikoguga. Kadrina vald on seisukohal, et kuna Kadrina alevik on rahva arvult ühinevate valdade keskustest kõige suurem, siis peab uue valla keskus asuma Kadrina alevikus. Haljala ja Vihula valdade inimestele on loogiliseks tõmbekeskuseks Rakvere linn. Kadrina alevik ei ole Haljala valla inimestele tõmbekeskuseks ning ka majanduslikult ei ole mõistlik hakata ümber korraldama ühistransporti ja muutma inimeste väljakujunenud liikumissuunda. 

Lähtuvalt eelnevast ja arvestades olukorda, et Haljala vald ei ole selles ühinemisvoorus Vihula vallale ametlikku ühinemisettepanekut teinud, otsustas Haljala Vallavolikogu oma 20.09.2016.a otsusega nr 174 teha ametlik ettepanek ühinemisläbirääkimiste alustamiseks Vihula Vallavolikogule.

 

 

 

Pressiteade Haljala, Kadrina ja Vihula valla ühinemisläbirääkimiste kohta

Pressiteade

 

7. septembril toimunud Haljala valla, Kadrina valla ja Vihula valla juhtrühmade ühinemisläbirääkimisel tõdeti, et läbirääkimiste jätkamiseks soovitakse teatud teemades vallavolikogudelt konkreetseid seisukohti, mille tulemustest lähtuvalt otsustatakse edasised sammud ühinemisläbirääkimistel. Volikogud kogunevad järgmisel nädalal.

Senini on jõutud ühisseisukohale, et moodustada võimekas omavalitsusüksus. Läbirääkimiste tulemusena on valminud ühinemislepingu tööversioon. Osapoolte sooviks on osutada oma elanikele kvaliteetseid ja mitmekesiseid teenuseid, kus uue omavalitsuse areng põhineb sisemisel sidususel ja piirkondade tasakaalustatud arengul. 

 

Ühinemiskonsultant Rivo Noorkõiv

Kadrina, Haljala ja Vihula valla ühinemisläbirääkimiste teemaleht

 

Kadrina, Haljala ja Vihula valla ühinemisläbirääkimiste teemalehele on koondatud ühinemisläbirääkimistega seotud ajakohane info ja kõikide valdade dokumendid ühinemisläbirääkimiste käigu kohta. 

Ühinemisläbirääkimiste käik

31. mail, kogunes Kadrina raamatukogus oma esimesele koosolekule Haljala Vallavolikogu ja  Kadrina Vallavolikogu poolt moodustatud haldusreformialaste läbirääkimiste üldkomisjonid.

Haljala Vallavolikogu poolt moodustatud komisjon oli esindatud koosseisus: volikogu esimees Margus Punane, vallavanem Leo Aadel, volikogu aseesimees Olev Lipp, volikogu rahandus- ja majanudskomisjoni aseesimees kalju Kivistik, finantsnõunik Õie Kelder ja vallasekretär Riina Must.

Kadrina Vallavolikogu poolt moodustatud komisjon oli esindatud koosseisus: volikogu esimees Jaanus Reisner, vallavanem Erich Petrovits, volikogu hariduskomisjoni esimees Mati Tiiter, volikogu revisjonikomisjoni esimees Tiina Murumägi, vallasekretär Maarika Mardõkainen, rahandusnõunik Aili Purk ja Kadrina Keskkooli direktor Arvo Pani.

Esimesel koosolekul lepiti kokku, et moodustatakse neli alakomisjoni: majanduskomisjon, sotsiaalkomisjon, hariduskomisjon ja kultuurikomisjon.

Kõik osapooled esitavad komisjonidesse kuni neli liiget.

Juhtivkomisjoni järgmine koosolek toimub neljapäeval, 16. juunil, kell 17:00 Haljalas ja selleks ajaks ootame ühinemisläbirääkimistele ka Vihula valla esindust. 

Haldusreformialased otsused

15.11.16

Haldusreformialased otsused:

1) Haljala Vallavolikogu võttis 22. septembril 2015.a vastu otsuse algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ning teha ettepanek Sõmeru Vallavolikogule ja Rakvere Vallavolikogule alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.

Haljala Vallavolikogu poolt tehtud ettepanekule vastasid eitavalt mõlema omavalitsuse volikogud. 

2) Kunda Linnavolikogu 21.09.2015 .a ostusega tehti ettepanek Viru-Nigula, Aseri, Haljala, Sõmeru ja Vihula vallavolikogudele alustada konsultatsioonidega haldusterritoriaalse korralduse muutmise eesmärgil.

Kunda Linnavolikogu poolt tehtud ettepanekule andis Haljala Vallavolikogu eitava vastuse.

3) Loksa Linnavolikogu 20.01.2016.a otsusega nr 2 tehti Haljala, Vihula, Kadrina ja Kuusalu Vallavolikogule ettepanek alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks omavalitsuste ühinemise baasil.

Haljala Vallavolikogu 15. märtsi 2016 otsuseganr 150 keelduti Loksa Linnavolikogu poolt algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisest ja ühinemisläbirääkimiste alustamisest.

4) Kunda Linnavolikogu  22.02.2016 .a ostusega tehti ettepanek Viru-Nigula, Vihula, Haljala, Aseri ja Sõmeru vallavolikogudele algatada haldusterritoriaalse korralduse ja piiride muutmine eesmärgiga moodustada kuue omavalituse baasil üks omavalitus.

Haljala Vallavolikogu 26. aprill 2016 otsusega nr nr 158 otsustati alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmise eesmärgil pärast vastavate seaduste vastuvõtmist Riigikogus.  

 

5) Kadrina Vallavolikogu 30.03.2016 .a otsusega nr 141 algatati haldusterritoriaalse korralduse muutmine eesmärgiga moodustada Kadrina, Vihula, Haljala ja Rakvere valdade ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.

Haljala Vallavolikogu 19.04.2016.a otsusega nr 156 nõustuti Kadrina Vallavolikogu ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ja alustada läbirääkimisi eesmärgiga moodustada Kadrina, Vihula, Haljala ja Rakvere valdade ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus. 

Vihula Vallavolikogu 12.05.2016 otsusega nr nr 124 otsustati alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmise eesmärgil pärast vastavate seaduste vastuvõtmist Riigikogus.  

Rakvere Vallavolikogu 25.05.2016. a otsusega nr 11 keelduti Kadrina Vallavolikogu poolt algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisest ja ühineisläbirääkimiste alustamise ettepanekust.

6) Haljala Vallavolikogu 20.09.2016 .a otsusega nr 175 otsustati lõpetada ühinemisläbirääkimised Kadrina Vallavolikoguga. 

Haljala ja Kadrina valdade haldusreformialaste läbirääkimiste pidamiseks moodustatud ajutised komisjonid alustasid läbirääkimisi 31.05.2016. 12.augustil 2016 liitus ühinemisläbirääkimistega Vihula valla komisjon.

Toimunud läbirääkimiste tulemusena saavutati olulised kokkulepped ühinemislepingu osas kuid ei jõutud kokkuleppele moodustatava valla keskuse asukoha osas.

Kadrina vald on seisukohal, et kuna Kadrina alevik on rahva arvult ühinevate valdade keskustest kõige suurem, siis peab uue valla keskus asuma Kadrina alevikus. Haljala ja Vihula valdade inimestele on loogiliseks tõmbekeskuseks Rakvere linn. Kadrina alevik ei ole Haljala valla inimestele tõmbekeskuseks ning ka majanduslikult ei ole mõistlik hakata ümber korraldama ühistransporti ja muutma inimeste väljakujunenud liikumissuunda.

Tuginedes eelnevale ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10 alusel tegi Haljala Vallavolikogu otsuse lõpetada ühinemisläbirääkimised Kadrina Vallavolikoguga

7) Haljala Vallavolikogu 20.09.2016 .a otsusega nr 174 otsustati algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ning teha ettepanek Vihula Vallavolikogule alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.

 8) Vihula Vallavolikogu 03.11.2016 .a otsusega nr 150 nõustuti Haljala Vallavolikogu ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ja jätkata ühinemisläbirääkimisi eemärgiga moodustada Haljala ja Vihula valla ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.

 

 

Haldusreformialane lisainfo:

Omavalitsuste ühinemisega seotud info ja seadusandlus Rahandusministeeriumi veebis
Haldusreformi AJAVEEB

Maakondlikud seminarid septembris-oktoobris 2015

 

KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSTE ÜHINEMISE KÄSIRAAMAT

Toimetaja: RIINA MUST