Osutatavad sotsiaalteenused

 Haljala vallas osutatakse alljärgnevaid sotsiaalteenuseid:
 1) koduteenus;
 2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
 3) tugiisikuteenus;
 4) täisealise isiku hooldus;
 5) isikliku abistaja teenus;
 6) varjupaigateenus;
 7) turvakoduteenus;
 8) sotsiaaltransporditeenus;
 9) eluruumi tagamine;
 10) võlanõustamisteenus;
 11) vältimatu sotsiaalabi.

 

Sotsiaalteenuste võimaldamise kord Haljala vallas

Koduteenus

 Koduteenuse eesmärgiks on vähenenud toimetulekuvõimega täisealise isiku abistamine igapäevatoimingute sooritamisel, tagades isikule iseseisva ja turvalise toimetuleku kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

 Koduteenuse põhiteenused on:
 1) toiduainete ja esmatarbekaupade toomine lähimast poest;
 2) abistamine vajadusel toidu valmistamisel;
 3) esmase arstiabi korraldamine ja vajadusel saatmine arsti juurde;
 4) ravimite ostmine, esmaabi- ja invaabivahendite soetamine;
 5) kommunaal- ja muude maksete tasumine;
 6) kaugkütte puudumisel puudega varustamise korraldamine, kütte eluruumi toomine ja tuha välja viimine eluruumist;
 7) veevärgi puudumisel vee tuppa toomine ja heitvete väljaviimine eluruumist;
 8) asjaajamine erinevates ametiasutustes;
 9) vajaliku teabe edastamine, isiku ära kuulamine.

  Koduteenuse tugiteenused:
 1) eluruumi (toa ja köögi) esmane koristamine isikule kuuluvate vahenditega üks kord nädalas ja vajadusel suurpuhastuse korraldamine;
 2) pesupesemise teenuse korraldamine;
 3) saunateenuse korraldamine;
 4) invatransporditeenuse osutamise korraldamine;
 5) sooja toidu koju toomise korraldamine;
 6) muude vajalike tugiteenuste osutamise korraldamine.

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenuse  eesmärgiks on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla. Üldhooldusteenusele suunamise ja teenuse eest tasumise otsustab vallavalitsus lähtudes abivajava seadusjärgsete ülalpidajate majanduslikust olukorrast ning kinnisvara olemasolust.

Tugiisikuteenus

 Tugiisikuteenuse eesmärgiks on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

 Täiskasvanud isikule määratakse tugiisikuteenus vallavalitsuse korraldusega. Teenuse osutamise kohta sõlmitakse haldusleping, määrates selles  kindlaks teenuse vajaduse määr ja toimingud, mis tagavad isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamise.

 Lastele määratakse tugiisikuteenus rehabilitatsiooniplaani alusel vallavalitsuse korraldusega.

Täisealise isiku hooldus

  Täisealise isiku hooldus on vähenenud toimetulekuvõimega isiku abistamine koduste ja isikliku eluga seotud igapäevatoimingute (toiduainete toomine, abistamine kodutöödes jm) sooritamisel, sh vajadusel ka füüsilist kontakti nõudvate isiklikuks eluks vajalike toimingute (pesemine, hügieenitoimingud jm) sooritamisel.

 Teenus on pikaajaline ja toetava iseloomuga, mille pidev osutamine on vajalik selleks, et hooldust saav isik saaks jätkuvalt elada edasi oma kodus.

  Vallavalitsuse korralduse alusel sõlmitakse hooldust saava isiku ja hooldava isikuga teenuse osutamise haldusleping, määrates selles kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad abi andmise oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, isiku turvalisuse ja toimetuleku.

Isikliku abistaja teenus

  Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada  puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

 Puudega täiskasvanud isikule määratakse isikliku abistaja teenus vallavalitsuse korraldusega.

 Puudega lapsele määratakse isikliku abistaja teenus rehabilitatsiooniplaani alusel.

 Teenuse osutamise kohta sõlmitakse haldusleping, määrates selles  kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud ja teenuse saaja üldised juhised

Varjupaigateenus

 Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele

 isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

 Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada varjupaigateenuse otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

Turvakoduteenus

 Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut või täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

 Esmase abi raames tagatakse kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus.  Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

 Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada turvakoduteenuse osutamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule.

Sotsiaaltransporditeenus

 Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada  puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

 Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada sotsiaaltransporditeenuse osutamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule.

 Sotsiaaltransporditeenuse eest tasu võtmise kehtestab vallavalitsus. 

Eluruumi tagamine

  Eluruumi tagamise eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

 Isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.

Võlanõustamisteenus

 Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

 Võlanõustamisteenust osutavad vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna töötajad või halduslepingu alusel vastava ettevalmistusega võlanõustamisteenuse osutajad.

Vältimatu sotsiaalabi

 Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutab linnavalitsus vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

 Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

Muud täiendavad sotsiaalteenused

 Vallavalitsus osutab võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest täiendavaid muid sotsiaalteenuseid ja maksab täiendavaid sotsiaaltoetusi, mis tulenevad seadusest või isiku tegelikust vajadusest. Teenuste pakkumisel lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest.

 Muudeks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on:
 1) psühholoogi nõustamisteenus;
 2) eripedagoogi nõustamisteenus;
 3) logopeedi teenus;
 4) perelepitusteenus;
 5) kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine;
 6) tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine;
 7) rehabilitatsiooniteenusel osalemine;
 8) sõltuvusravi;
 9) erihoolekandeteenus;
 10) toiduabi;
 11) viipekeele teenus;
 12) omasteta surnud isiku matmise korraldamine;
 13) muud toetavad teenused.

 Täiendavate sotsiaalteenuste osutamine toimub rahaliste vahendite olemasolul.

 Täiendavale sotsiaalteenusele suunamise aluseks on isiku, tema seadusliku esindaja või vallavalitsuse sotsiaaltöötaja esitatud kirjalik avaldus. Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja ettepanekul korraldatakse sotsiaalteenuste osutamist juhtudel, kui abi vajava isiku olukord ei võimalda tal oma tahet väljendada ning talle pole määratud eestkostjat.

Täiendavate sotsiaalteenuste osutamise kohta koostatakse haldusakt või haldusleping määrates selles muu hulgas kindlaks teenuse kirjeldus, üldised juhised ja finantseerimine.

Täiendava sotsiaalteenuse eest tasumiseks võib teenuse kasutajale määrata sotsiaalteenuse toetust vallavalitsuse korralduse alusel.