Erateede ehitus- ja remonditööde toetuse saajad 2017

18.05.17

17.05.2017 korraldusega nr 82 Haljala Vallavalitsus otsustas:

Tunnistada abikõlblikuks ja määrata toetus alljärgnevalt:

1.1.Korteriühistu Essu Pargimaja, Haljala vald Essu küla Mõisa tn 5 kinnistu juurdepääsutee korrastamiseks summas kuni 600,00 eurot;

1.2. Lihulõpe külas Ristimaa kinnistu juurdepääsutee korrastamiseks summas kuni 72,00 eurot;

1.3. Varangu külas Mäehansu kinnistu juurdepääsutee korrastamiseks summas kuni 145,80 eurot;

1.4. Kavastu külas Metsaveere kinnistu juurdepääsutee korrastamiseks summas kuni 528,00 eurot;

1.5. Idavere külas Alliku kinnistu juurdepääsutee korrastamiseks summas kuni 200,00 eurot;

1.6. Haljala alevikus Uus tn 26 kinnistu juurdepääsutee korrastamiseks summas kuni 300,00 eurot.

1.7. Võle külas Metsa kinnistu juurdepääsutee korrastamiseks summas kuni 216,00 eurot.

1.8.Korteriühistu Ääremaa, Haljala vald Aaspere küla Kase tee 4 kinnistu juurdepääsutee korrastamiseks summas kuni 600,00 eurot;

Toimetaja: RIINA MUST

Erateede ehitus- ja remonttööde toetamise taotlusvoor avatud

 

Haljala Vallavalitsus kuulutab alates 03.04.2017 avatuks erateede ehitus- ja remonttööde toetamise taotlusvooru. Vabas vormis taotlus, koos teostatavate tööde hinnapakkumis(t)e või vähempakkumise dokumentidega, esitada hiljemalt 15.05.2017 Haljala Vallavalitsuse kantseleisse või e-postile haljala@haljala.ee.

Lisainformatsioon tel 327 8238 ja 5063753 või marko.teiva@haljala.ee

Erateede ehitus- ja remonttööde toetamine

 Erateede ehitus- ja remonttööde toetamise eesmärk on toetada erateede omanikke erateede ehitus- ja/või remonditööde teostamisel Haljala valla haldusterritooriumil.

Nõuded toetuse taotlejale

Erateede ehitus- ja remonttööde teostamise toetust (edaspidi toetust) on õigus saada isikul (edaspidi nimetatud taotleja), kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Haljala vald ja kes omab Haljala valla haldusterritooriumil erateed või kasutab erateed lepingu või teeservituudi alusel. Taotleja ei tohi omada taotlemisele eelnenud kolme kuu jooksul tähtaja ületanud võlgnevust Haljala valla ja Eesti Vabariigi ees.

 

Toetuse suurus

Toetuse suuruseks ühe eratee kohta aastas on kuni 50% teostatud tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui 600  eurot aastas.

 

Toetuse andmine

Vallavalitsus teeb otsuse taotleja abikõlbulikuks või mitteabikõlbulikuks tunnistamise kohta 30 kalendripäeva jooksul toetuse avalduste esitamise tähtaja lõpust arvates.

Taotlejad esitavad Haljala vallavalitsusele hinnapakkumise või vähempakkumise dokumendid, mille alusel kinnitatakse toetuse saajate nimekiri. Nimekirja koostamise aluseks on valla eelarves eraldatud rahaline piir ning järgmised põhimõtted:

1) suurim kasusaajate hulk;
2) tööde soodsaim maksumus;
3) varasem toetuse mittesaamine.

Toetuse väljamaksmiseks esitab abikõlbulikuks tunnistatud taotleja vallavalitsusele arve koos arve omaosaluse tasumist tõendava maksekorraldusega hiljemalt kolme kuu jooksul abikõlbulikuks tunnistamisest. Vallavalitsus teeb toetuse väljamaksmise otsuse 14 kalendripäeva jooksul arve ja maksekorralduse saamisest.

Vallavalitsusel on õigus kontrollida esitatud andmete õigsust ja toetuse kasutamise sihipärasust. Toetus kantakse töö teostaja arveldusarvele kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse väljamaksmise otsuse tegemisest vallavalitsuse poolt.

Vallavalitsusel on õigus keelduda toetuse eraldamisest, kui taotleja:
1) ei vasta käesolevale korra §-s 2 nimetatud tingimustele;
2) on esitanud valeandmeid.

Haljala valla erateede ehitus- ja remonttööde teostamise kord

Kohalike tervikteede ja avalikku huvi omavate tervikteede nimekiri

Haljala Vallavolikogu 15.11.2016.a istungil kinnitati Kohalike tervikteede ja avalikku huvi omavate tervikteede nimekiri.

Sama määrusega tunnistati kehtetuks Haljala Vallavolikogu 16.10.2013. a määruse nr 91 „Kohalike teede ja mitteavalike erateede nimekirja kinnitamine" lisa 1 "Haljala valla kohalike teede, kohalikel teedel asuvate metsateede ja avalikult kasutatavate erateede nimekiri". Määrusest nr 91 jäid kehtima Lisa 2 "Riiklikust teeregistrist puuduvate metsateede ja metsateedel asuvate mitteavalike erateede nimekiri" ja Lisa 3 "Haljala valla mitteavalike erateede nimekiri".