Haljala valla teedel ja tänavatel talihoolde teostajad 2015-2018

12.01.16

Perioodil 2015-2018 teostavad Haljala valla teedel ja tänavatel talihoolet:


Piirkonnad:

nr 1 Haljala alevik,

nr 3 Essu-Varangu, 

nr 5 Lihulõpe-Auküla - 

 AS Eesti Teed, esindaja Klen Krünberg t el 57494141.

 

Piirkonnas nr 2 Aaspere-Vanamõisa,

Bonamel Trade OÜ, esindaja Elmo Udumäe tel 53424015.


Piirkonnas nr 4 Haljala-Idavere-Võle,

OÜ Eleks Telefon, esindaja  Raivo Reinike, tel 56475596.

 

Haljala Vallavalitsuse esindaja talihoolde küsimustes on majandusspetsialist Marko Teiva, tel 5063753, e-post: marko.teiva@haljala.ee

 

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

7.12.16

 

Haljala vallas teostatakse tasuta lumetõrjet erateedel, mis viivad hajaasustuses asuvate aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni.

Tasuta lumetõrje teostamiseks esitatakse Haljala Vallavalitsusele hiljemalt iga aasta 1. septembriks vormikohane taotlus, millele on lisatud tee asendiplaan.

Ühe eratee ääres elavad taotlejad võivad soovi korral esitada ühise taotluse. Kui erateel lumetõrje teostamine puudutab naaberkinnistuid tuleb taotlusele lisada naaberkinnistute omanike kooskõlastus lumetõrjetööde teostamise võimaldamiseks.

Tasuta lumetõrjet ei teostata:

1) erateel, mis viib kinnistule, kus alaliselt ei elata;

2) erateel, mis asub kogu pikkuses avalikult kasutatava teega piirneval kinnistul ja kinnistul asuv eluhoone on avalikust teest vähem kui 100 meetri kaugusel;

3) õuealal;

4) kui see ei ole tehniliselt võimalik;

5) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õiguseid.

Erandina võidakse tasuta lumetõrjet teostada ka selleks mittekvalifitseeruvate erateede osas. Erandkorras tasuta lumetõrjet osutatakse madala sissetulekuga kõrvalabi vajavatele isikutele, kellel ei ole piisavalt elatusvahendeid, või kellele puuduvad seadusejärgsed ülalpidajad.

 

Haljala valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Taotlus erateel lumetõrje teostamiseks

Toimetaja: RIINA MUST