Haljala Vallavalitsuse 09.03.2016.a istungi päevakord

8.03.16

Haljala,                                                                                             09.märts 2016 nr 10

 

Istungi alguse kell 8:00,

 

Päevakord:

1.     Ülevaade AS Haljala Soojus uue katlamaja ehitamise hetkeseisust ja projekti lõpetamise väljavaadetest.

2.     Sotsiaalhoolekande seaduse alusel sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste määramise ja maksmise kordade kehtestamine, osade määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine ning pädevuse delegeerimine.

1) Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Haljala vallas;

2) Sotsiaalteenuste võimaldamise kord Haljala vallas;

3) Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine;

4) Haljala Vallavolikogu 10.juuli 2007 määruse nr 34 "Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord" kehtetuks tunnistamine.

5) Haljala Vallavolikogu 19.05.2015 määruse nr 32 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine", Haljala Vallavolikogu 21.12.2010 määruse nr 32 „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord" ja Haljala Vallavolikogu 16.10.2017 määruse nr 39 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord" muutmine.

3.     Lastekaitseseaduses kohalikule omavalitsusele ja kohaliku omavalitsusüksusele antud pädevuse delegeerimine vallavalitsusele.

4.     Vallaraamatukogu ja noortekeskuse töötajate taotlus puhkuse pikendamiseks.

  1. Maa taotlemine munitsipaalomandisse (Mõisa tänav L3, Pargi tänav J1, Tallinna maantee J1, Tallinna mnt 10b).

6.     Haljala Vallavalitsuse on 13. jaanuari 2016 korralduse nr 14 „Projekteerimistingimuste väljastamine Haljala vallas Varangu külas Salu krundile abihoone püstitamiseks" lisa „Projekteerimistingimused nr 1/2016" muutmine.

7.     Ehitusloa väljastamine Haljala vallas Aukülas Rätsepa kinnistu elamu ja sauna ümberehitamiseks ja laiendamiseks

8.      Kasutusloa väljastamine Haljala vallas Essu ja Põdruse külades Moonaküla-Rägavere valguskaablile mikrotorustikus.

9.     Tee andmete kandmine teeregistrisse (Pargi tänav - Pargi tn 3 ja Pargi tn 5 katastriüksuste vahele jääv juurdepääsutee).

  1. Kunda Linnavalitsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanek.

 

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala Vallavalitsuse 11.11.2015 istungi päevakord

11.11.15

Päevakord:

  1. Ehitusloa väljastamine Haljala vallas Essu ja Põdruse külades valguskaabli rajamiseks.
  2. Ehitusloa väljastamine Haljala alevikus Tallinna mnt 13 kinnistule jalgtee rajamiseks.
  3. Kasutusloa väljastamine Haljala vallas Võle külas Männiku kinnistul asuvale reoveepuhastile.

4.     Kasutusloa väljastamine Haljala vallas Kõldu külas Mäealuse kinnistul asuvale elamule ehitise rekonstrueerimisel ja laiendamisel.

5.     Kasutusloa väljastamine Haljala vallas Aukülas Reinospi kinnistul asuvale reoveepuhastile.

6.     Kasutusloa väljastamine Haljala vallas Essu külas Pargi 2 krundile rajatud Huawei aktiivkapile.

7.     Loa taotlemine lihtmenetlusega riigihanke „Ohtlike jäätmete käitlemine 2016-2018" korraldamiseks.

8.     Korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks lugemine.

9.     Hajaasustuse programmi projekti „Haljala vallas Auküla külas asuva Reinospi talu (katastri nr 19002:004:0005) kanalisatsiooni omapuhasti ehitamine" aruande heaks kiitmine.

Toimetaja: RIINA MUST