Võlanõustamine

Võlanõustamine on mõeldud rahalistesse raskustesse sattunud isikutele nende toimetulekuvõime parandamiseks ning uute võlgade ennetamiseks.


Võlanõustaja

  • selgitab võlgnikule tema õigusi ja kohustusi
  • aitab koostada võlanõuete ülevaadet
  • selgitab lepingute ja ametlike kirjade sisu; julgustab suhtlemisel ametiisikute ja -asutustega, vajadusel
  • esindab klienti võlausaldajatega suhtlemisel
  • aitab teha maksegraafikuid
  • õpetab koostama pere eelarvet
  • tegeleb uute võlgade teket vältivate tegevusstrateegiate väljatöötamisega
     

Oma võlgade, nende tagasimaksmise ning oma materiaalsete vahenditega ümberkäimise eest kannab vastutust võlgnik. Võlanõustaja ei anna materiaalset abi ega vastuta kliendi võlgade eest.

Kellele on mõeldud võlanõustamine?
Sihtgrupi moodustavad kõik inimesed, kes vajavad nõu rahaasjade korraldamisel. Nõustamisele võib pöörduda nii üksikisik kui perekond, keda ähvardab ülemäära suur võlgnevus või kelle vastu on esitatud võlanõue, mida ei suudeta tasuda täies mahus ja etteantud tähtajaks.

Millal pöörduda võlanõustaja vastuvõtule?
Võlgade tõttu rahalistesse raskustesse sattudes tuleb kohe pöörduda võlanõustaja poole. Erapooletu spetsialistina oskab ta anda nõu ka juba enne laenu võtmist. See aitab vältida ülemääraseid rahalisi kohustusi, võlgu ja kriisiolukorda.

Milliseid dokumente võtta nõustamisele kaasa?
Kaasa tuleb võtta kõik rahaliste kohustustega seotud dokumendid. Nõustaja vajab täpset informatsiooni, et koostada võlaolukorrast pilt.

 

Makseraskuste korral tuleb võlanõustamisteenuse saamiseks pöörduda esmalt kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole.

 

 Lisainformatsiooni rahaasjade planeerimise kohta internetist