Toimingud Haljala vallas kuni aasta lõpuni

Haljala valla ja Vihula valla ühinemise teel moodustus 25.10.2017 uus omavalitsusüksus – Haljala vald.

Haljala vallavalitsus ja Vihula vallavalitsus ametiasutusena jätkavad oma ülesannete täitmist senistes asukohtades kuni 31.12.2017. Ametiasutused korraldatakse ümber alates 01.01.2018.

Seega aasta lõpuni saab abi ja nõu küsida ning toiminguid teha harjumuspärastes kohtades.

Haljala Vallavolikogu ja Haljala Vallavalitsuse istungite protokollid ning vastuvõetud määrused, otsused ja korraldused registreeritakse kuni 2017 aasta lõpuni Haljala Vallavalitsuse dokumendiregistris.

Kuni uue Haljala valla veebilehe valmimiseni on kasutusel ühinenud valdade veebilehed www.haljala.ee ja www.vihula.ee.

Uus Haljala Vallavalitsus alustab tegevust 2.01.2018 ja ametiasutuse juriidiline aadress on Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald, 45501 LÄÄNE-VIRUMAA.

Üldtelefon 325 8630 e-post haljala@haljala.ee

Haljala valla ja Vihula valla ühinemislepinguga lepiti kokku, et kuni uue põhimääruse kehtestamiseni tegutseb omavalitsus Haljala valla põhimääruse alusel.

Senised õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Haljala valla õigusaktid senise Haljala valla territooriumil ja Vihula valla õigusaktid senise Vihula valla territooriumil). See tähendab, et õigusaktid on seotud endise valla kui territooriumiga, mitte vallavalitsuse kui asutusega.

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala vallavolikogu muutis ühinemislepingut

13.10.17

Haljala Vallavolikogu muutis 12.10.2017 otsusega nr 219 Haljala  valla ja Vihula valla ühinemislepingut.

1) asendati lepingu ja selle lisade 1 ja 2 tekstis sõna „Lahemaa" sõnaga „Haljala";

2) muudeti lepingu punkti 10.2 ja sõnastati see järgmiselt:

„10.2. Valla või linna ametiasutuses töötavale ametnikule või töötajale makstakse volikogu otsusega ametist vabastamisel hüvitist või preemiat pikaajalise ja eeskujuliku teenistus- või tööülesannete täitmise eest, kui vabastamine toimub seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisest tuleneva ameti- või töökohtade koondamisega kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud kaks kuni kaheksa aastat ja kuni kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud omavalitsusüksuses rohkem kui kaheksa aastat. Staaži arvestatakse 31. detsembri 2017 seisuga."

3) muudeti punkti 11.2. ja sõnasti see järgmiselt:

„11.2. Lepinguosaliste poolt kokkulepitud prioriteetsete investeeringute nimekiri on esitatud käesoleva lepingu Lisas 5. Investeeringute summa suunatakse ühinemiseelse valla territooriumil oluliste investeeringute tegemiseks. Kaasfinantseeringuga seotud investeeringuid teostatakse vaid toetusraha eraldamisel. Valla arengukavaga nähakse ette investeeringute edasine täpsem plaan. Investeeringute loetelus toodud tegevused ei ole esitatud prioriteetide järjekorras."

4) täiendati lepingu lisade loetelu  Lisaga 5 Ühinemistoetusest kavandatavate investeeringute finantseerimise kava.

Toimetaja: RIINA MUST

15. oktoobril 2017 valitakse Haljala valla volikogu

 

15. oktoobril 2017 toimuvatel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valivad Haljala ja Vihula  valla elanikud ühise volikogu – 17 liikmelise Haljala valla volikogu.

Info 15. oktoobril 2017 toimuvate kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste kohta on leitav Riigi Valimisteenistuse veebilehelt ning Haljala valla veebilehelt  ja Vihula valla veebilehelt.

Valitsus loobus valdade sundliitmisest

Vabariigi Valitsus otsustas 6. juuli 2017. a istungil valitsuse istungi protokollilise otsusega haldusreformi seaduse § 9 lõike 9 punkti 1 alusel lõpetada haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse Haljala valla ja Vihula valla ühendamiseks Rakvere valla ja Sõmeru vallaga.

 

Otsusest tulenevalt jäävad kehtima Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2017 määrus nr 41 „Haljala valla ja Vihula valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" ja Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2016 määrus nr 170 „Rakvere valla ja Sõmeru valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine"

Valitsus otsustas omavalitsuste ühendamised

Valitsus otsustas omavalitsuste ühendamised

Rahandusministeeriumi pressiteade

15.06.2017

Valitsus kinnitas tänasel istungil haldusterritoriaalse korralduse muudatused, mille järgi viiakse omavalitsuste ühendamised lõpuni 12 varasemalt tehtud ettepaneku järgi. Kuuest ühendamisettepanekust loobuti ja neli ettepanekut saadeti piirkondlikele komisjonidele uuesti hindamiseks.

„Omavalitsused on teinud ära suure töö ning eelkõige tänan neid omavalitsusjuhte, kes suutsid ühinemised läbi viia vabatahtlikus etapis. Samas oli ka neid, kes seda ei suutnud või ei tahtnud ning jäid ootama valitsuse otsust," ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Analüüsisime ja kaalusime põhjalikult kõiki argumente, mida ühinemisettepaneku saanud omavalitsused meile esitasid. Iga omavalitsus on väga eriline ning seetõttu polnud ka otsused kerged."

 

Kohalike omavalitsuste haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlused omaalgatuslikeks ühinemisteks tuli esitada maavanemale hiljemalt 1. jaanuariks 2017. Seejärel tegi valitsus veebruaris ühinemisettepaneku kõikidele omavalitsustele, kes aasta alguseks ei jõudnud ühinemise osas kokkuleppele või ei täitnud haldusreformi 5000 elaniku kriteeriumi. Ettepanek puudutas 104 omavalitsust, kellest ettepanekuga nõustus 39 ja ei nõustunud 65 omavalitsust.

Haldusreformi eesmärk on selliste omavalitsuste moodustamine, mis suudavad pakkuda inimestele paremaid avalikke teenuseid, tagada piirkondade konkurentsivõime kasvu ning täita iseseisvalt neile seadusega pandud ülesandeid.

Varasemalt on erandi saanud neli saarvalda – Kihnu, Ruhnu, Muhu ja Vormsi.

Otsuse järgi jääb praegu alles 83 kohalikku omavalitsust – 16 linna ja 67 valda.

 

2 ettepanekut on valitsuses juba varasemalt kinnitatud:

-         Pöide valla ühendamine teiste Saaremaa omavalitsustega

-         Puka valla ühendamine Otepää vallaga ja Sangaste vallaga

 

6 ühinemisettepanekust loobuti:

-         Loksa linna (2738 elanikku) ühendamine Kuusalu vallaga

-         Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna (4772 elanikku) ühendamine Sillamäe linnaga (kuid Kohtla-Järve Viivikonna linnaosa antakse siiski üle)

-         Kohtla valla, Kohtla-Nõmme valla ja Toila valla ühendamine ning Illuka valla ning Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna vallaga (NB! Lõpetatakse ainult Kohtla valla, Kohtla-Nõmme valla ja Toila valla osas)

-         Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla (kokku 4982 elanikku) ühendamine Saarde valla ja Surju vallaga (4873 elanikku)

-         Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla (4962 elanikku) ühendamine Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste vallaga

-         Antsla valla ja Urvaste valla (4649 elanikku) ühendamine Orava valla ja Vastseliina valla ning Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru vallaga

 

4 ühinemisettepaneku osas küsitakse uuesti arvamust:

-        Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühendamine

-        Haljala valla ja Vihula valla ühendamine Rakvere valla ja Sõmeru vallaga

-        Luunja ja Tähtvere valla liitumine Tartu linnaga

-        Nõo valla ühendamine Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu vallaga

 

12 ühinemisettepanekut viiakse esitatud ettepaneku järgi lõpuni (lisatud loodava valla nimi):

-        Emmaste valla ja Pühalepa valla ühendamine Hiiu valla ja Käina vallaga – HIIUMAA VALD

-        Lüganuse valla ühendamine Kiviõli linna ja Sonda vallaga – LÜGANUSE VALD

-        Illuka valla ühendamine Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna vallaga – ALUTAGUSE VALD

-        Koeru valla ühendamine Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla ja Koigi vallaga – JÄRVA VALD

-        Rakke valla liitumine ja Väike-Maarja vallaga – VÄIKE-MAARJA VALD

-        Tõstamaa valla ühendamine Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linnaga – PÄRNU LINN

-        Juuru valla ühendamine Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla vallaga – RAPLA VALD

-        Tabivere valla ühendamine Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu vallaga – TARTU VALD

-        Kallaste linna ja Pala valla ühendamine Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara vallaga – PEIPSIÄÄRE VALD

-        Kambja valla ühendamine Ülenurme vallaga –  KAMBJA VALD

-        Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla ühendamine ning Misso valla Luhamaa nulga üleandmine ühineva omavalitsuse koosseisu – SETOMAA VALD

-        Orava valla ja Vastseliina valla ühendamine Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru vallaga – VÕRU VALD

 

Parimat

 

Karel Hanni 
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3119
karel.hanni@fin.ee

Seisukoht Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta

10.05.17

Rahandusministeerium esitas 15. veebruaril 2017. aastal Haljala Vallavolikogule, Rakvere Vallavolikogule, Sõmeru Vallavolikogule ja Vihula Vallavolikogule haldusreformi seaduse (HRS) § 9 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsuse määruse „Haljala valla, Rakvere valla, Sõmeru valla ja Vihula valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" eelnõu (edaspidi Vabariigi Valitsuse ettepanek).

Ettepaneku kohaselt moodustatakse Haljala valla, Rakvere valla, Sõmeru valla ja Vihula valla ühendamisega Lääne-Viru maakonna koosseisus uus haldusüksus nimega Rakvere vald (kogupindala 843,3 km2, rahvaarv 1. jaanuari 2017. a seisuga 9972).

3. mai 2017 otsusega nr 197 Haljala Vallavolikogu o t s u s t a s:

1.     Mitte nõustuda 15. veebruaril 2017. a Haljala Vallavolikogule, Rakvere Vallavolikogule, Sõmeru Vallavolikogule ja Vihula Vallavolikogule esitatud Vabariigi Valitsuse määruse „Haljala valla, Rakvere valla, Sõmeru valla ja Vihula valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" eelnõuga.

2.     Taotleda Vabariigi Valitsuselt Haljala, Rakvere, Sõmeru ja Vihula valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetamist.

 

3.     Taotleda Vabariigi Valitsuselt, et Vabariigi Valitsus jätaks tühistamata 31.01.2017 määruse nr 41, millega ta kinnitas Haljala valla ja Vihula valla ühinemise.

Toimetaja: RIINA MUST

Vabariigi Valitsus esitas arvamuse andmiseks Haljala valla, Rakvere valla, Sõmeru valla ja Vihula valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmise eelnõu

20.02.17

Rahandusministeerium edastas Haljala, Vihula, Sõmeru ja Rakvere vallale arvamuse andmiseks Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu "Haljala valla, Rakvere valla, Sõmeru valla ja Vihula valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine.  

Kõikidel asjaomastel volikogudel tuleb hiljemalt 15. maiks 2017 eesitada eelnõu kohta, otsuse vormis, arvamus. 

Toimetaja: RIINA MUST

Rahvaküsitlus omavalitsuste ühinemisest on lõppenud

Seoses Vabariigi Valitsuse ettepanekuga Haljala valla, Rakvere valla, Sõmeru valla ja Vihula valla ühinemiseks  üheks omavalitsusüksuseks toimus Haljala vallas uus rahvaküsitlus

 „KAS OLETE NÕUS HALJALA VALLA, RAKVERE VALLA, SÕMERU VALLA JA VIHULA VALLA ÜHINEMISEGA ÜHEKS OMAVALITSUSÜKSUSEKS?"

Vastusevariandid on „JAH"/„EI" 

RAHVAKÜSITLUS ON LÕPPENUD

Hääletamise tulemus:

 „JAH" vastanute arv               33 (sh elektroonilisi 16) ehk 17,56% vastanutest

„EI" vastanute arv     155 (sh elektroonilisi 69) ehk 82,44% vastanutest.

nimekirja oli kantud 2031 inimest.

 

Hääletamise tulemust sektordiagrammina saad vaadta siit 

 

 

Haljala ja Vihula vald otsustasid ühineda

16.12.16

15. detsembril Sagadis toimunud Haljala Vallavolikogu ja Vihula Vallavolikogu ühisel istungil otsustati ühehäälselt taotleda Lääne-Viru maakonnas haldusreformi käigus haldusterritoriaalse korralduse muutmist eesmärgil moodustada Haljala valla ja Vihula valla ühinemisel uus haldusüksus - Lahemaa vald. 

 

Istungil vastuvõetud ostused:

Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine 

Haljala valla ja Vihula valla ühinemislepingu kinnitamine

 

Ühinemisleping

Haljala ja Vihula valla ühinemine

 

Kas olete nõus Riigikogu poolt algatatud haldusreformi käigus

HALJALA valla ja VIHULA valla ühinemisega?

 

KÜSITLUS ON LÕPPENUD

 

Tulemused:                   JAH   116                 EI   11

Hääletusel osales kokku 128 inimest ehk 6,1%.

 

 

ÜHINEMISLEPINGU PROJEKTI ARUTELU AVALIKUD RAHVAKOOSOLEKUD

 

Avalikud rahvakoosolekud Haljala valla ja Vihula valla ühinemislepingu projekt aruteluks toimuvad:

Esmaspäeval, 14.novembril, kell 18:00 Aaspere külakeskuses

Teisipäeval, 15.novembril, kell 18:00 Essu külakeskuses

Kolmapäeval, 16. novembril, kell 18.00 Haljala rahvamajas

Laupäeval, 19. novembril, kell 17:00 Võsu rannaklubis

 

Haljala valla ja Vihula valla ühisleht

 

Esmaspäeval, 14.novembril,  Aaspere külakeskuses toimunud avalikul arutelul ettepanekuid Haljala valla ja Vihula valla ühinemislepingu muutmiseks ei esitatud. 

Teisipäeval, 15. novembril, Essu külakeskuses toimunud avalikul arutelul ettepanekuid Haljala valla ja Vihula valla ühinemislepingu muutmiseks ei esitatud. 

Kolmapäeval, 16. novembril, Haljala rahvamajas toimunud avalikul arutelul ettepanekuid Haljala valla ja Vihula valla ühinemislepingu muutmiseks ei esitatud. 

 

Toimetaja: RIINA MUST

Omavalitsuste ühinemisega seotud info ja seadusandlus

 

Omavalitsuste ühinemisega seotud info ja seadusandlus:

Rahandusministeeriumi veeb

Haldusreformi AJAVEEB

KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSTE ÜHINEMISE KÄSIRAAMAT

Maakondlikud seminarid septembris-oktoobris 2015

 

Toimetaja: RIINA MUST