Enampakkumine Aaspere külas Kase tee 6 kinnistu võõrandamiseks

13.09.17

Teade

Haljala Vallavalitsus korraldab 25.09.2017 kell 1000 kirjaliku enampakkumise hoonestamata kinnistu võõrandamiseks: 

1.          Kase tee 6 kinnistu, registriosa nr 5038950, kat.tunnus 19001:001:0463, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 9 973 m2, alghind 5 000,00 €;

  • Võõrandamisega seadmisega seotud kulud kannab 100% ostja;
  • Ostja kohustub tasuma ostuhinna enne lepingu sõlmimist;

·       Pakkuja kohustub tasuma tagatisraha 500 € ja osavõtutasu 25 € Haljala Vallavalitsuse Swedbank a/a  EE492200221011363010 või kassasse, hiljemalt 25.09.2017  kell 930.

·       Pakkumus esitada Haljala vallavalitsuse kantseleisse hiljemalt 25.09.2017, kell 1000ks.

Lisainfo Marko Teiva tel 506 3753.

 

Enampakkumise teade

Teade

 

Haljala Vallavalitsus pakub kirjaliku enampakkumise teel hoonestusõiguse seadmist järgmisele kinnistule:

1.          Uus põik 14 kinnistu, registriosa nr 5208731, kat.tunnus 19002:003:0104, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 1973m2, hoonestusõiguse tasu algsuurus 2269 €;

Enampakkumisel osalemise tingimused:

  • Hoonestusõiguse seadmisega seotud kulud kannab 100% ostja;
  • Hoonestaja kohustub tasuma hoonestusõiguse tasu enne hoonestusõiguselepingu sõlmimist;

·       Pakkuja kohustub tasuma tagatisraha  200 € ja osavõtutasu 10 € iga kinnistu kohta Haljala Vallavalitsuse arveldusarvele Swedbank a/a EE492200221011363010 või kassasse, 

 

Tutvu Uue tänava väikeelamurajooni detailplaneeringuga

Täpsem teave majandusspetsialist Marko Teiva tel 5063753.

Haljala Vallavalitsus annab üürile äriruumid

Haljala Vallavalitsus annab üürile äriruumid Haljala alevikus Rakvere mnt 12, üldpindalaga 43,9 m2, I korrus, eraldi sissepääs. Hoones keskküte, tsentraalne vee- ja kanalisatsioonivarustus, internet, valvesignalisatsioon. Ruumide siseviimistluse tase ja seisukord hea/rahuldav. Hoones tegutsevad perearst ja hambaravi. Otselink kuulutusele Rakvere mnt 12 Äriruumid 

Enampakkumise teade hoonestusõiguse seadmiseks

Haljala Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks Haljala vallas Essu külas asuva Kurvakodu kinnistu, kinnistu registriosa nr 4658931, alljärgnevatele kruntidele:
1. Haljala vald Essu küla Pargi tn 9, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0226, pindala 1 668 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hoonestusõiguse tasu algsuurus 1668 €;
2. Haljala vald Essu küla Pargi tn 11, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0227, pindala 1 874 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hoonestusõiguse tasu algsuurus 1874 € ;
3. Haljala vald Essu küla Pargi tn 13, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0228, pindala 1 899 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hoonestusõiguse tasu algsuurus 1899 €;
4. Haljala vald Essu küla Pargi tn 15, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0229, pindala 1 922 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hoonestusõiguse tasu algsuurus 1922 €;
5. Haljala vald Essu küla Pargi tn 17, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0230, pindala 1 934 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hoonestusõiguse tasu algsuurus 1934 €;
6. Haljala vald Essu küla Pargi tn 19, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0233, pindala 1 942 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hoonestusõiguse tasu algsuurus 1942 €;
7. Haljala vald Essu küla Pargi tn 19a, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0234, pindala 1 932 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hoonestusõiguse tasu algsuurus 1932 €.

 

Hoonestusõiguse tasu on arvestatud kogu hoonestusõiguse kestvuse aja eest.
Hoonestusõiguse tähtaeg on seitse aastat alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse.

Kurvakodu kinnistule on kehtestatud detailplaneering, millega saab tutvuda Haljala vallamajas või Haljala valla kodulehel aadressil www.haljala.ee.

Haljala vald tagab ehitatavate üksikelamute liitumise võimaluse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga Haljala vallas kehtivatel üldistel alustel. Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga ning elektrivõrguga liitumine toimub hoonestaja kulul.
Hoonestusõiguse omandajal on kohustus ühe aasta jooksul hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest taotleda ehitusluba üksikelamu püstitamiseks ning valmis ehitama elamu ja totlema sellele kasutusloa viie aasta jooksul alates ehitusloa saamisest. Peale nimetatud kohustuste täitmist on hoonestajal õigus osta välja krunt hinnaga üks euro krundi üldpinna ühe m2 kohta.
Hoonestusõiguse seadmisega ning hoonestusõiguse asjaõigusega koormamisega seotud kulud (notaritasu, riigilõiv) tasuvad hoonestajad.
Muude hoonestusõiguse seadmise ja pakkumise tingimustega, mis on sätestatud Haljala Vallavalitsuse 23.11.2011 korralduses nr 491, on võimalik tutvuda Haljala valla kodulehel.

 

Pakkumise võib esitada ühele või mitmele krundile. Pakkuja peab tasuma enampakkumise osavõtutasu 20 € ja tagatisraha 100 € iga krundi kohta Haljala Vallavalitsuse kontole 10502009480009 SEB Pangas või 221011363010 Swedpangas. Enampakkumise võitjale arvestatakse tagatisraha hoonestusõiguse tasu katteks, teistele pakkujatele tagastatakse tagatisraha viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise läbiviimist. Osavõtutasu pakkujatele ei tagastata.

 

Pakkumises peavad sisalduma järgmised andmed:
1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht, isikukood või registreerimisnumber;
2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
3) tõendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;
4) sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumise summa. Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
5) pakkumise esitaja allkiri, juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenevat esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne);
6) pakkumise tegemise kuupäev.
 


Täiendavat infot saab majandusspetsialist Marko Teivalt.


Marko Teiva,
majandusspetsialist
Tel.32 78 238
GSM 50 63 753
E-post: marko.teiva@haljala.ee